Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, εκατόν είκοσι εννέα (129) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ.: ΦΚΘ/93/05.05.2021

 

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τις υποπαραγράφους κγ, κζ.  της παρ. 1  του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν
  2. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 371/6 της 02.03.2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
  3. την υπ’ αριθμ. 6896/10.10.2016 απόφαση ένταξης της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002090 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3372/26.06.2018 και 362/20.01.2020 αποφάσεις
  4. την υπ. αριθμ. Α.Π.: ΦΚΘ/391/28.11.2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του  Υποέργου (1) «Προετοιμασία και υλοποίηση του 57ου, 58ου, 59ου ,60ου, 61ου, 62ου  και 63ου Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του 19ου, 20ου, 21ου, 22ου, 23ου, 24ου και 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης»  όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ. .ΦΚΘ/404/09.12.2016,  ΦΚΘ/169/05.07.2018,ΦΚΘ/99/26.05.2020και  ΦΚΘ/205/30.11.2020 Αποφάσεις, 
  5. την πρόσκληση με Αριθμ. Πρωτ.:ΦΚΘ/43/10.03.2021
  6. την με υπ. Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/53/26-03-202 απόφαση ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, εκατόν είκοσι εννέα (129) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω ατόμων που αφορούν σε θέσεις απασχόλησης (10 ημερών έως 2 μηνών), ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης: