Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν τριών (103) ατόμων

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/52/31.01.2014

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:
  1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. την  Αρ. 9031 24/12/2010 απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη» του ΕΣΠΑ 2007-2013
  3. την απόφαση της υπ’ αριθμ.310 της από 15.05.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
  4. την με αρ. πρωτ. 694/24.01.2014 Διατύπωση Σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν τριών (103) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η, ιε Νόμου 2190/1994) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 16ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
 
Ι.          ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*
1.1 ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 2μήνες ΑΘΗΝΑ1
1.2 ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 1 μήνας ΑΘΗΝΑ
1.3 ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΚΛΗΤΗΡΕΣ 2 2 μήνες ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΜΟΝΤΕΡ 1 1 μήνας ΑΘΗΝΑ
1.5 ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 7 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.6 ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.2 ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΣ 1 13 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.3 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΙ 7 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.4 ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.5 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.1 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.2 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1 40 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.3 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.4 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝCINEKARTAF/INFODESKS 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.5 ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ -CINEKARTAF/INFODESKS 9 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.6 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.7 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.8 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ 1 20ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.9 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 18 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.10 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ 1 13ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.11 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 5 13 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.1 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΒΟΗΘΟΣΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –ΑΘΗΝΑ
4.2 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.3 ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.4 ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ 1 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.5 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΡΕΠΟΡΤΕΡ 3 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.6 ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.8 ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.1 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.2 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ –TICKETINGMANAGER 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.4 ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.5 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ –TICKETINGMASTERS 2 18 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.7 ΤΑΜΙΑΣ 1 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.8 ΤΑΜΙΕΣ 2 15ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.9 ΤΑΜΙΕΣ 7 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 2μήνες ΑΘΗΝΑ
6.2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 1μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.3 ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 1,5 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.2 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
7.3 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.4 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 1 1μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.6 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 1 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.7 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 3 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.8 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 10 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 
Συνολικός αριθμός : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ (103) άτομα
 
*Επισήμανση: Από 14 έως 23 Μαρτίου 2014, που θα διεξαχθεί το  16ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.
 
Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 17:00


Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr
 
Ο Διευθυντής
Δημήτρης Εϊπίδης

> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση