ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 18η ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 8η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 23ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (εφεξής «ΦΕΣΤΙΒΑΛ»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Πλατεία Αριστοτέλους 10), δημοσιεύει την με αριθμό πρωτοκόλλου ΦΚΘ/107/2-6-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 23ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

To ΦΕΣΤΙΒΑΛ διοργανώνει το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από την 24η Ιουνίου έως και την 4η Ιουλίου 2021. Για πληρέστερη εικόνα του Φεστιβάλ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο www.filmfestival.gr.

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ για την εξυπηρέτηση μέρους των αναγκών των εκδηλώσεών του, απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για να καταθέσουν έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης. Προσφορές μπορούν να γίνουν για το σύνολο ή για μέρος (κατηγορία) των περιγραφομένων αναγκών. Οι προσφορές κατατίθενται ξεχωριστά για καθεμιά από τις κάτωθι καταγραφόμενες ανάγκες. Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, αφού προηγηθεί το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.

Οι υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης θα παρασχεθούν για το διάστημα από 18/06/2021 έως και 08/07/2021, στους κάτωθι χώρους:

  1. Αποθήκη Γ’
  2. Μουσείο Κινηματογράφου
  3. Κτίριο πρώην βρεφονηπιακού σταθμού
  4. Θερινά σινεμά στην προβλήτα 1’ (πλησίον αντλιοστασίου και αποθήκης Δ’)
  5. Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων πλησίον αποθήκης 16
  6. Γυάλινο περίπτερο στην πλατεία Αριστοτέλους

 

Συνολικός Προϋπολογισμός κατ’ ανώτατο όριο:

Α. για τις υπηρεσίες καθαρότητας 7.000 € προ Φ.Π.Α. και 8.680 € με Φ.Π.Α.

Β. για τις υπηρεσίες φύλαξης 15.400 € προ Φ.Π.Α. και 19.096 € με Φ.Π.Α.

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 14/06/2021 ώρα 17:00

Τον κίνδυνο από τη μη έγκαιρη περιέλευση της πρότασης καθώς και τα έξοδα υποβολής φέρει ο υποψήφιος. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής. Οι συμμετέχοντες με την προσφορά που καταθέτουν, δηλώνουν ταυτόχρονα ότι αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και όποιος τελικά επιλεγεί θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό, που θα συντάξει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.                                

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος,  μπορούν να απευθύνονται  στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, κτίριο Ολύμπιον 6ος όροφος, τηλέφωνο 2310378400 και στο γραφείο της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα, Δ. Αρεοπαγίτου 7, τηλέφωνο 2108706000, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10.00-15.00, κατόπιν ραντεβού. Για την παραλαβή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.filmfestival.gr) και θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Δάνη Κόκκινο, κτίριο Ολύμπιον, 6ος όροφος, τηλέφωνo επικοινωνίας: 2310378451. Ώρες επικοινωνίας καθημερινά εργάσιμες ημέρες : 9:00 με 16.00.

 

Η Γενική Διευθύντρια