Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 1/2014 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς-τοποθέτησης-διαμόρφωσης γυάλινου περιπτέρου (box) καθώς και σήμανσης

ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 303349
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (BOX) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 16ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 14 - 23.3.2014
 
Συνολικός προϋπολογισμός: 7.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 21.2.2014
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 21.2.2014
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 31.3.2014