Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά εκατόν τριάντα οκτώ (138) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη

Αρ. Πρωτ.: ΦΚΘ/174/27.09.2021

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»
Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/15-1-2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν με τις οποίες τροποποιήθηκαν διατάξεις του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ28/Α/3-3-1994), τις διατάξεις της παρ. 3 περ. δ του άρθρου 25 Ν. 4829/2021 "Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης Έργου (ΦΕΚ Α'166/10-9-2021), τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν. 4635/2019, (ΦΕΚ Α' 167/30.10.2020) και τις διατάξεις των περιπτώσεων (η) και (ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύουν.
  2. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 374/3 της 31.08.2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
  3. -την υπ’ αριθμ. 6896/10.10.2016 απόφαση ένταξης της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002090 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3372/26.06.2018 και 362/20.01.2020 αποφάσεις,
  4. την υπ. αριθμ. Α.Π.: ΦΚΘ/391/28.11.2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Προετοιμασία και υλοποίηση του 57ου, 58ου, 59ου ,60ου, 61ου, 62ου και 63ου Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του 19ου, 20ου, 21ου, 22ου, 23ου, 24ου και 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ. .ΦΚΘ/404/09.12.2016, ΦΚΘ/169/05.07.2018, ΦΚΘ/99/26.05.2020, ΦΚΘ/205/30.11.2020 και ΦΚΘ/158/06.09.2021 Αποφάσεις
  5. την πρόσκληση με Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/ 147/31.08.2021
  6. την με υπ. Αριθμ. Πρωτ.:ΦΚΘ/163/15.09.2021 απόφαση ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά εκατόν τριάντα οκτώ (138) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω ατόμων που αφορούν σε θέσεις απασχόλησης (10 ημερών έως 3 μηνών), ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.