ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 62ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: ΦΚΘ/196/2021

Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
που έχει την έδρα του στο κτήριο Ολύμπιον
επί της Πλατεία Αριστοτέλους 10
546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310378400
και διατηρεί γραφεία στην Αθήνα
επί της οδού Δ. Αρεοπαγίτου 7 (Τ.Κ.: 11742)
τηλ. 2108706000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 62ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Δ.Α.Μ
Πληροφορίες:

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: +2310 378400
Fax: +2310 285759

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
Τηλέφωνο: +210 8706000
Fax: +210 6451174

www.filmfestival.gr

Υπόψη κ. Δάνη Κόκκινου, πλατεία Αριστοτέλους 10 Θεσσαλονίκη, κτίριο Ολύμπιον, 6ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310378451

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο:

Α. για τις υπηρεσίες καθαριότητας 20.000,00 € προ Φ.Π.Α. και. 24.800,00 € με Φ.Π.Α

και

Β. για τις υπηρεσίες φύλαξης 9.600,00 € προ Φ.Π.Α. και 11.904,00 € με Φ.Π.Α

Κριτήριο Ανάθεσης: Μετά την τεχνική αξιολόγηση, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 25/10/2021 ώρα 17:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 27/10/2021 ώρα 12:00

Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών: από 29/10/2021 έως και 19/11/2021
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης…ΑΔΑ: ΩΥΦ1469ΗΔΔ-ΒΦΖ