ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σύμφωνα με το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/2016 όπως ισχύει τροποποιημένο με το άρθρο 50 του ν 4782/21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «GREEN ROOM» οικοδομικές και ΗΜΧ εργασίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σύμφωνα με το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/2016 όπως ισχύει τροποποιημένο με το άρθρο 50 του ν 4782/21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «GREEN ROOM» οικοδομικές και ΗΜΧ εργασίες

Επισυναπτόμενο: 1