Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών - Αποτελέσματα

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/128/25.02.2014

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:
  • τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  • την  Αρ. 9031 24/12/2010 απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη» του ΕΣΠΑ 2007-2013
  • την απόφαση της υπ’ αριθμ.310 της από 15.05.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
  • την με αρ. πρωτ. 694/24.01.2014 Διατύπωση Σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  • Την απόφαση του Διευθυντή του Φεστιβάλ με αρ. Πρωτ. ΦΚΘ/53/31.01.2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν δύο (102) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η, ιε Νόμου 2190/1994) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 16ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης