Απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης για τις εργασίες κατασκευής του έργου «GREEN ROOM» οικοδομικές και ΗΜΧ εργασίες

ΦΚΘ/247/19.11.2021

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

Τον νόμο 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση»
Την 376/04/23.10.2021 απόφαση του ΔΣ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την οποία καλείται η εργοληπτική επιχείρηση MAYCON Α.Ε.Τ.Ε με δ.τ. «MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.» κάτοχο του με αρ. 20320 εργοληπτικού πτυχίου για έργα οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά να υποβάλει προσφορά για την κατασκευή του έργου «GREEN ROOM - οικοδομικές και ΗΜΧ εργασίες” εκτιμώμενης αξίας 29.963 Ευρώ και 37.154,13 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον προϋπολογισμό μελέτης, και εξουσιοδοτείται η Γ. Διευθύντρια για την υπογραφή της σύμβασης.
Την από 29-10-21 σχετική Πρόσκληση που απέστειλε το Φεστιβάλ στην ανωτέρω εργοληπτική επιχείρηση, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC009443513 και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, στα πλαίσια του άρθρου 118 του Ν4412/16 όπως ισχύει.
Τον από 5/11/2021 φάκελο προσφοράς που υπέβαλε η εργοληπτική επιχείρηση MAYCON Α.Ε.Τ.Ε με ΑΦΜ 999664695, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2 και δ/ση έδρας Ρέθυμνο Κρήτης, οδός Ζυμβρακάκη αριθμός 10, Τ.Κ. 74100 στον οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά που ζητούνται από την πρόσκληση, και η οικονομική προσφορά της ποσοστού εκπτώσεως 1% επί του προϋπολογισμού μελέτης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κατακυρώνουμε την σύμβαση εκτέλεσης των εργασιών του έργου «GREEN ROOM» οικοδομικές και ΗΜΧ εργασίες” και με συμβατικό αντικείμενο 29.663,37 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (σύμφωνα με την προσφερθείσα έκπτωση) στην εργοληπτική επιχείρηση MAYCON Α.Ε.Τ.Ε με δ.τ. «MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.» και αρ. Εργοληπτικου πτυχίου 20320, που εκπροσωπείται νομίμως από την Πρόεδρο και Δ/σα Σύμβουλο Κυριακή Μαϊδου του Ιορδάνη.

Καλούμε την νόμιμη εκπρόσωπο για την υπογραφή της σύμβασης στα γραφεία του Φεστιβάλ το αργότερο μέσα σε 5 ημέρες από την λήψη της παρούσας.

 

Η Γενική Δ/ντρια

Ελίζ Ζαλαντό