ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣHΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης" (στο εξής ΦΕΣΤΙΒΑΛ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στο κτήριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Πλατεία Αριστοτέλους 10, με ΑΦΜ 090290161 Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης, διατηρεί υποκατάστημα στην Αθήνα επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, κατέχει τον ισόγειο χώρο της Αποθήκης Α’ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης όπου λειτουργεί η Διεύθυνση « Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» κατέχει την Αποθήκη Γ' επίσης στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης και μισθώνει αποθηκευτικό χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. τον Νόμο 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010), άρθρα 21-33, που αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
2. τον Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ιδίως μετά τις τροποποιήσεις του του Ν. 4782/21,
3. την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
4. το με αρ. πρωτ. ΦΚΘ/270/23-12-2021 πρωτογενές αίτημα για την έγκριση δαπάνης για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών,
5. την με ΑΔΑ: 6ΖΤ7469ΗΔΔ-ΤΚ2 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,

δημοσιεύει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3850/2010 όπως ισχύουν, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.