Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, εκατόν σαράντα δύο (142) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ.: ΦΚΘ/277/30.12.2021

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις δ, ε. (η) (ιστ) του άρθρου 25  του ν. 4829/2021 (ΦΕΚ Α' 166),
  2. τις διατάξεις των άρθρων 2 και 37 επ. του  ν. 4765/2021  (ΦΕΚ Α΄6) που κατήργησε και αντικατέστησε διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α'28) και τις διατάξεις  του άρθρου 2 και των υποπαραγράφων η, ιστ, κγ, κζ.  της παρ. 1  του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν,
  3. την υπ’ αριθμ 377/1.α./03.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
  4. την υπ’ αριθμ. 6896/10.10.2016 απόφαση ένταξης της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002090 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3372/26.06.2018 και 362/20.01.2020 αποφάσεις,
  5. την υπ. αριθμ. Α.Π.: ΦΚΘ/391/28.11.2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Προετοιμασία και υλοποίηση του 57ου, 58ου, 59ου ,60ου, 61ου, 62ου και 63ου Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του 19ου, 20ου, 21ου, 22ου, 23ου, 24ου και 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ. .ΦΚΘ/404/09.12.2016, ΦΚΘ/169/05.07.2018, ΦΚΘ/99/26.05.2020, ΦΚΘ/205/30.11.2020 και ΦΚΘ/158/06.09.2021 Αποφάσεις
  6. την πρόσκληση με ΦΚΘ/257/06.12.21
  7. την με υπ. Αριθμ. Πρωτ.:ΦΚΘ/267/20.12.2021 απόφαση ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, εκατόν σαράντα δύο (142) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω ατόμων που αφορούν σε θέσεις απασχόλησης (10 ημερών έως 5 μηνών), ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.