Πρόγραμμα εθελοντισμού 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

 
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε άτομα ηλικίας 18 ετών έως 65 ετών  για την προσφορά της εθελοντικής τους απασχόλησης  κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή του  24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης,  που  θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από  την 10η έως και την 20ή Μαρτίου 2022  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις αιτήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω.

 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (στο εξής καλούμενο ΦΕΣΤΙΒΑΛ) είναι ο μεγαλύτερος  κινηματογραφικός θεσμός της χώρας. Μία από τις δύο βασικές διοργανώσεις του είναι το "Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης", το οποίο είναι διεθνές κι ελληνικό. Στη δραστηριότητα που αναπτύσσει τις ημέρες της κύριας διοργάνωσής του, περιλαμβάνονται η προβολή ταινιών μυθοπλασίας από διάφορες χώρες του κόσμου, η προβολή της πρόσφατης ελληνικής παραγωγής, τα αφιερώματα, οι τιμητικές τελετές προς τους προσκεκλημένους κινηματογραφιστές, η διοργάνωση της Αγοράς, masterclasses, ανοιχτές συζητήσεις κ.α.
Το 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης  θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από  την 10η  έως και την 20ή Μαρτίου 2022, εκτός  εάν  άλλως ορισθεί από την νομοθεσία  για τον περιορισμό της πανδημίας του Covid 19 ή από την Διοίκηση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.     

 Για πληρέστερη εικόνα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ  μπορείτε,  να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο  www.filmfestival.gr
 
   Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ επιδιώκει να προβάλει με σαφήνεια τα παρακάτω χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του: νέα ταλέντα, ανακάλυψη, συμμετοχή, συναίσθημα, γιορτή, πρόκληση, διαφορετικότητα/ ποικιλομορφία, έμπνευση, φιλικότητα.
   Επί μέρους στοχεύσεις για την διεξαγωγή του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι:

 1. Η ενίσχυση της αφοσίωσης του «πυρήνα» των σινεφίλ και η επέκτασή του σε νέο κοινό.
 2. Η στενότερη σύνδεση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ  με την πόλη της Θεσσαλονίκης.
 3. Η αποτελεσματικότερη παρουσίαση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τα άλλα φεστιβάλ του εξωτερικού.
 4. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ καθ' όλη την λειτουργία του τηρεί απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί από την Κυβέρνηση  και το ΥΠΠΟΑ για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης της επιδημίας του  κορωνοϊού COVID-19  και ως εκ τούτου  η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος  απευθύνεται  αποκλειστικά σε άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις  που ορίζονται από τα  υγειονομικά πρωτόκολλα  που  ισχύουν κατά τον χρόνο παροχής  των εθελοντικών υπηρεσιών τους  και συγκεκριμένα : 
  -Οι  Εθελοντές  ,οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των ισχυόντων κυβερνητικών αποφάσεων  και των εκάστοτε υγειονομικών πρωτοκόλλων και μέτρων   που εκδίδονται από την Κυβέρνηση και από Δημόσιες Αρχές  για την προστασία του κοινού και της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19  και να  προβαίνουν  στους απαιτούμενους  διαγνωστικούς  ελέγχους που θα τους γνωστοποιηθούν και ζητηθούν από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ από την έναρξη παροχής της εθελοντικής   προσφοράς τους.

 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 
Ο ρόλος του Εθελοντή προϋποθέτει άτομα που διαθέτουν:

 1. Ικανότητα απασχόλησης υπό πίεση και διαχείρισης καταστάσεων.
 2. Συνέπεια, προθυμία και ευγένεια προς τους επισκέπτες της διοργάνωσης, τους λοιπούς εθελοντές, τους υπαλλήλους  και  όλους συνεργάτες  του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 3. Δεξιότητες επικοινωνίας.
 4. Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση άλλων γλωσσών.
 5. Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών θα συνεκτιμηθεί.

 

Γ.  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου έως τις 17.00 και ταυτόχρονα με την αίτησή τους θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.
 2. Όσοι εθελοντές τελικά επιλεγούν, θα προσχωρήσουν ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό, που θα συντάξει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση, όπως παρακάτω στη παράγραφο Δ.1 αναφέρεται.
 3. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής. Τον κίνδυνο από την μη έγκαιρη περιέλευση της αίτησης  φέρει ο  ενδιαφερόμενος.
 4. Η  πρώτη επιλογή των εθελοντών θα γίνει από ειδική επιτροπή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και η τελική απόφαση θα ληφθεί κατά την ανέλεγκτο κρίση της Διοίκησης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Επί πλέον πέραν των ατόμων που θα επιλεγούν, θα σχηματισθεί κατάλογος με επιλαχόντες εθελοντές τους οποίους δύναται το ΦΕΣΤΙΒΑΛ να καλέσει  κατά τη κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα για να προσφέρουν την εθελοντική τους απασχόληση.  Πριν την  τελική επιλογή όλοι  οι   υποψήφιοι εθελοντές  μπορεί να κληθούν  από την  ειδική επιτροπή σε  συνέντευξη σε χρόνο που θα καθορίσει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

 

Δ. ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Σε περίπτωση επιλογής:

 1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ημερομηνία υπογραφής ίδια με αυτή της αίτησης,  από την οποία να προκύπτει ότι:
  1.1. δεν  έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράστασης),  ή ότι έχει εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχει απολυθεί  με όρους (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
  1.2. ότι η απασχόλησή του παρέχεται εθελοντικά και δεν υποκρύπτεται στο συμφωνητικό εξαρτημένη εργασία.

 

Ε. Λοιποί ουσιώδεις όροι που θα περιληφθούν και στη συμφωνία εθελοντικής απασχόλησης μεταξύ  του υποψηφίου και του ΦΕΣΤΙΒΑΛ :

 1. Ο εθελοντής θα προσφέρει την εθελοντική του απασχόληση  χωρίς αμοιβή  σε όποιο τμήμα και σε όποια εκδήλωση κρίνεται αναγκαία από τους υπεύθυνους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ  και δηλώνει ότι η συμπεριφορά του θα είναι  συνεπής και ευγενική προς  τους εργαζόμενους  και όλους τους  καλεσμένους  και  τρίτους που θα παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, καθώς και ότι, θα ακολουθεί τις υποδείξεις των υπευθύνων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, στους οποίους και θα αναφέρει άμεσα κάθε συμβάν που τυχόν προκύψει κατά την παροχή της  εθελοντικής του απασχόλησης.
 2. Ο εθελοντής οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί από την Κυβέρνηση ή/και από Δημόσιες Αρχές και θα του γνωστοποιηθούν και ζητηθούν από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 3. Ο εθελοντής  συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι με την παροχή της  εθελοντικής του απασχόλησης ,  δεν δημιουργείται  καμία σχέση εργασίας με το ΦΕΣΤΙΒΑΛ και επίσης δηλώνει ότι δεν έχει αξιώσεις αποζημίωσης από την παροχή  αυτής.
 4. Ο εθελοντής, σε περίπτωση που του ζητηθεί από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ,  κατά τη διάρκεια της απασχόλησης  του,  θα αποδεχθεί την ένδυση με χορηγικό διαφημιστικό αξεσουάρ (μπλουζάκι κ.λ.π.).
 5. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, σε αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς, θα προσφέρει στον εθελοντή την δωρεάν είσοδό του στις προβολές ταινιών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου,  καθώς και σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το χρόνο αυτής (εθελοντικής απασχόλησης). 
 6. Η υποβολή αίτησης από τους υποψηφίους και τυχόν συνέντευξη αυτών στην ειδική επιτροπή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν δημιουργούν κανένα δικαίωμα των υποψηφίων και ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση του Οργανισμού  προς αυτούς από καμία αιτία.
 7. To ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του εθελοντή σε περίπτωση λύσης της συμφωνίας εθελοντικής απασχόλησης του λόγω αλλαγής του προγράμματος διεξαγωγής του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης από οποιονδήποτε λόγο, όπως και από λόγους που αφορούν  στον περιορισμό της πανδημίας του Covid 19.  
 8. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα κληθούν εντός επτά ημερών (7) να υπογράψουν την σχετική συμφωνία εθελοντικής απασχόλησης, στην οποία και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.
 9. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της  παρούσης συμφωνίας εκ μέρους του επιλεγέντος  εθελοντή, συνεπάγεται την μονομερή εκ μέρους του Φεστιβάλ   λύση  της παρούσης  χωρίς προειδοποίηση και αζημίως.
 10. Ρητά επισημαίνεται ότι το ΦΕΣΤΙΒΑΛ λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την ευγενική συμπεριφορά που οφείλει να επιδεικνύει ο  εθελοντής  κατά την προσφορά της απασχόλησης του στους χώρους και στις εκδηλώσεις του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, τόσο έναντι του προσωπικού του ΦΕΣΤΙΒΑΛ όσο και έναντι τρίτων, και την  παρακολούθηση εκ μέρους του όλων των  οδηγιών  των υπευθύνων των τμημάτων. 
 11. Σε περίπτωση που ο εθελοντής  επιθυμεί να σταματήσει την παροχή της εθελοντικής  του προσφοράς , αποδέχεται  να ειδοποιήσει  εγκαίρως  τον υπεύθυνο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ  πριν την αποχώρησή του, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε βλάβη και ζημία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 12. Οι   εθελοντές  έχουν την αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για κάθε ζημία ή βλάβη, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους κατά την προσφορά της εθελοντικής  τους απασχόλησής .

ΣΤ.  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Φ.Κ.Θ.) και έδρα στο κτήριο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» επί της Πλατείας Αριστοτέλους 10 (Τ.Κ. 54623) στη Θεσσαλονίκη, που  διατηρεί γραφεία και στην Αθήνα επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 (Τ.Κ.11742). Το Φ.Κ.Θ. έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας με τον ΥΠΔ, την οποία μπορείτε να βρείτε  στην ιστοσελίδα του Φ.Κ.Θ.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του  24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και των άλλων εκδηλώσεών του,  το Φεστιβάλ  θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Εθελοντών που θα δηλώσουν συμμετοχή στην παρούσα Πρόσκληση (α) ονοματεπώνυμο, (β) ηλεκτρονική διεύθυνση (email), (γ) αριθμό τηλεφώνου και (δ) - για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας  πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την τήρηση των  εκάστοτε υγειονομικών πρωτοκόλλων και μέτρων   που εκδίδονται από την Κυβέρνηση και από Δημόσιες Αρχές  για την προστασία του κοινού και της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19, όπως και τον ενδεχόμενο εμβολιασμό του εθελοντή.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας ως ‘’φίλων’’ του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και εάν δεν παρέχετε τα εν λόγω δεδομένα δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή αυτή. Η αποθήκευση των ως άνω δεδομένων περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο, που επιβάλλεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία και αυτά αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων θα η ειδική επιτροπή που έχει οριστεί από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ για την επιλογή των υποψηφίων εθελοντών, καθώς και η Διοίκηση  αυτού.

Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αποτελεί για τον συμμετέχοντα την ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και σαφή δήλωση, έγκριση και συναίνεσή του για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του ίδιου και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης. Οι  συμμετέχοντες  έχουν το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.  Σε περίπτωση έγκαιρης ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία, το Φεστιβάλ δεν θα είναι σε θέση να επεξεργασθεί τη συμμετοχή αυτών στην Πρόσκληση και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Σε περίπτωση βεβαίως, ανάκλησης της συγκατάθεσης των συμμετεχόντων , δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση. Επί πλέον,  έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, δηλαδή, να ζητήσετε πληροφόρηση αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, που διατηρούμε στα αρχεία μας και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών . Επίσης έχετε δικαίωμα διόρθωσης αυτών, εάν διαπιστώσετε  ότι είναι ανακριβή, καθώς επίσης και το δικαίωμα στη φορητότητα, δηλαδή , το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε σε άλλο φορέα, καθώς και τα δικαιώματα περιορισμού της επεξεργασίας , διαγραφής των προσωπικών δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία.  Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων  του Φεστιβάλ.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  για ζητήματα που αφορούν  την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Γενική Διευθύντρια

Ελίζ Ζαλαντό

 

> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση