ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Θεσσαλονίκη 30/06/2022
Αρ.Πρωτ.:ΦΚΘ/193/30.6.2022


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που εδρεύει στο διατηρητέο κτίριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ στην Πλατεία Αριστοτέλους, αρ.10,
Θεσσαλονίκη, 54623, το οποίο λειτουργεί, σύμφωνα με το νόμο 3905/2010 (άρθρα 21-33), εποπτεύεται
από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Γενική Διευθύντρια κ. Ελίζ
Ζαλαντό, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 382/3/07.05.22 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
του κυλικείου (Δωμάτιο με Θέα), που βρίσκεται στον 5ο όροφο του κινηματοθεάτρου ΟΛΥΜΠΙΟΝ στην πλ.
Αριστοτέλους, αρ.10, στη Θεσσαλονίκη, και συνδέεται με εσωτερική σκάλα με βοηθητικό χώρο, που
βρίσκεται στον 4ο όροφο του ΟΛΥΜΠΙΟΝ για τρία έτη.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
έως την 13η Ιουλίου 2022, ώρα 18.00. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ-ΠΟΣΟ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200,00) ΕΥΡΩ συν τους φόρους και τις νόμιμες
κρατήσεις που αναλογούν, πλέον της μηνιαίας συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες, ποσού τουλάχιστον
χιλίων (1.000,00) ΕΥΡΩ.

Το πλήρες κείμενο της παρούσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ (www.filmfestival.gr)
και μπορεί να παραληφθεί από τους ενδιαφερόμενους μαζί με την κάτοψη χώρων από τα γραφεία του
Οργανισμού (κ. Ελένη Γιαννούδη, κτίριο Ολύμπιον, πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 6ος όροφος, 2310
378400), από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τις ώρες από 10.00 έως 18.00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο Διεύθυνσης του Φεστιβάλ, στον 6ο
όροφο του ΟΛΥΜΠΙΟΝ, πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, την 14η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11.00. Επισημαίνεται πως ο διαγωνισμός δεν είναι πλειοδοτικός.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι αιτήσεις, οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν:
1. Στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στο κτίριο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» στη Θεσσαλονίκη (πλ. Αριστοτέλους, αρ. 10),
προς την Επιτροπή του Διαγωνισμού, όροφος 6ος, κ. Ελένη Γιαννούδη, κατά τις εργάσιμες ημέρες από την
10:00 ώρα μέχρι την 18:00 ώρα, αυτοπροσώπως από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του
νομικού προσώπου ή με αντιπρόσωπο φέροντα εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής του.
2. Οι Φάκελοι μπορεί να αποστέλλονται στο: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, πλ.
Αριστοτέλους 10, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, επί αποδείξει, με οποιονδήποτε τρόπο (αρκεί να παραδίδονται
στα γραφεία της Οργανισμού, κτίριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, πλατεία Αριστοτέλους, αρ. 10, τις εργάσιμες ώρες και
ημέρες στις προθεσμίες που προαναφέρονται). Φάκελοι που δεν έχουν αποστολέα δεν θα
παραλαμβάνονται.
3. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., και στην περίπτωση αυτή, πρέπει η αίτηση, η
προσφορά και όλα τα δικαιολογητικά υπογεγραμμένα από τον υποψήφιο, φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, να σκαναριστούν και να σταλούν στη παραπάνω διεύθυνση
(Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος που θα κηρυχθεί Μισθωτής δεσμεύεται
να προσκομίσει, ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπος του, τα πρωτότυπα έγγραφα των δικαιολογητικών
συμμετοχής που αναφέρονται στην παράγραφο Ε' και την εγγύηση συμμετοχής (παρ.Στ.) της πρόσκλησης,
αμέσως μόλις κληθεί και οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Κριτήριο Ανάθεσης: μετά
την τεχνική αξιολόγηση, ο συνδυασμός των προτάσεων συνεργασίας και των ιδεών του υποψηφίου
μισθωτή για την ποιοτική χρήση του μισθίου με το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα και την προσφερόμενη
μηνιαία συμμετοχή στις κοινόχρηστες δαπάνες αποτελούν το βασικό κριτήριο για την τελική επιλογή του
υποψηφίου μισθωτού του κυλικείου. Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των
"1.200,00." Ευρώ, που είναι η καθαρή αξία του ελάχιστου ορίου μηνιαίου μισθώματος. Μετά την
κατακύρωση του διαγωνισμού οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται στους δικαιούχους πλην
της εγγυητικής επιστολής του ανακηρυχθέντος μισθωτή. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της μίσθωσης
διπλάσιας αξίας του τελικού μηνιαίου μισθώματος.
Για διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις
ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η Γενική Διευθύντρια
Ελίζ Ζαλαντό