Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412 / 2016 για “ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ON LINE ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ”

Αθήνα, ΦΚΘ/262/6.10/2022


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412 / 2016 για “ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ON LINE ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ” στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου “SUB 4.5 - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΤΑ 5164830» (Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10).


Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3905 «Ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/23.12.2010), άρθρα 21-33,
2. την απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού υπ. αριθ, 393345/18.8.2021 «κάλυψη μεταταβατικά της θέσης του Προέδρου και Αντιπροέδρου και στον διορισμό των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 694/Υ.Ο.Δ.Δ/19.08.21) καθώς και την Υ.Α υπ. αρ. 411844 «Τροποποίηση απόφασης διορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης», ΦΕΚ 767/Υ.Ο.Δ.Δ/16.09.2021.
3. την Υπουργική Απόφαση Διορισμού της Elise Jalladeau ως Γενικής Διευθύντριας του Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τριετή θητεία, ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ ΤΥΕΦΤΠ/ 130636/12559/11187/698/1/2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 231), η οποία ανανεώθηκε με την υπ.αριθμ 147368 Υ.Α «Ανανέωση της θητείας της Γενικής Διευθύντριας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ. 360/Υ.Ο.Δ.Δ/04.05.2022)
4. τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. την υπ’ αριθ. 119126/EΞ2021 (Β’4498/29-9-2021) υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»,
6. το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του ΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. την απόφαση ένταξης του Έργου “SUB 4.5 - Αναβάθμιση Υποδομών για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164830» στο Ταμείο Ανάκαμψης με βάση την με αρ. πρωτ. 89371 ΕΞ 2022/27-06-2022 (ΑΔΑ: ΡΚ69Η-3Φ5) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
8. την υπ. αριθμ. 386/05.09.2022 απόφαση του ΔΣ περί εξουσιοδότησης της Γενικής Διευθύντριας για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
9. την με αρ. πρωτ. ΦΚΘ/243/23.09.2022 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τον ορισμό της Επιτροπής Αξιολόγησης Συνεργατών και προσωπικού,
10 το από 26.09.2022. πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης συνεργατών και προσωπικού για την διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης με βάση το άρθρο 32 του Ν. 4412 / 2016 για την ανάθεση της σύμβασης «Αγορά συνδρομητικών υπηρεσιών χρήσης ψηφιακής πλατφόρμας για on line κινηματογραφικές προβολές»,
11 την υπ. αριθμ ΦΚΘ/261/6.10.2022 έγκριση του ανωτέρω πρακτικού και της συνημμένης σε αυτό Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
και προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση του έργου σε ότι αφορά την υπηρεσία streaming προβολής των ταινιών, καλεί την εταιρία με την επωνυμία “MOVING SCOPE SAS”, με ΑΦΜ (VAT):FR67519405401, με έδρα επί της οδού Φοντέν ο Ρουά (rue de la Fontaine au Roi, αρ. 59, ΤΚ: 75011, Παρίσι, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Αλεσάντρο ΡΑΓΙΑ (Alessandro RAJA) και τη Ματίλντα ΑΝΡΟ (Mathilde HENROT), να υποβάλει προσφορά για να αναλάβει την παροχή υπηρεσιών streaming, σύμφωνα με τα παρακάτω.
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.