ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ (2023) ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (2023-25)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 06/2022

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Δ. Αρεοπαγίτου 7, 11742 Αθήνα, Τηλ: +30 2108706000, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522 Φαξ: +30 2106448143, ιστοσελίδα: www.filmfestival.gr, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3905/2010, στους σκοπούς του φορέα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η διοργάνωση Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη με κινηματογραφικά έργα τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) Ελλήνων και ξένων δημιουργών και η διοργάνωση αγοράς (market) κινηματογραφικών έργων. 2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 115.000,00 ΕΥΡΩ (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) για «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ (2023) ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (2023-25)». (CPV: 72224000 -1). 3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Αθήνα. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL303. 4. Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης: Α. σε ότι αφορά την Πράξη «Επιχορήγηση του Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου “Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης”» η οποία έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 με MIS 5002090 (ΑΔΑ ισχύουσας Απόφασης Ένταξης: 6ΚΜ37ΛΛ-ΜΗΖ) με ημερομηνία ολοκλήρωσης 30/6/2022: υπηρεσίες για το κλείσιμο του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε από 3/11/2022 έως 13/11/2021, υπηρεσίες για την υλοποίηση του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που θα υλοποιηθεί από 02-12/03/2023, καθώς και για την εν γένει διαχείριση/κλείσιμο της προαναφερόμενης Πράξης ΕΣΠΑ, Β. υπηρεσίες για την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση των επόμενων διοργανώσεων από το ΕΣΠΑ 2021-2027, ξεκινώντας από το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης , που θα υλοποιηθεί τον Νοέμβριο 2023, Γ. υπηρεσίες για την υλοποίηση του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που ενδέχεται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027 είτε από άλλους πόρους, Δ. υπηρεσίες για την υλοποίηση των ακόλουθων έργων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0: «SUB. 6.3 - Εξωστρέφεια "ΑΓΟΡΑΣ" του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164826, ΑΔΑ Απόφασης Ένταξης: ΡΓΤ0Η-ΓΞΠ, με συνολικό προϋπολογισμό 993.940,00€ και ημερομηνία λήξης: 30/09/2025, «SUB 4.5 - Αναβάθμιση υποδομών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164830). Το έργο εντάχθηκε στις 27/06/2022 (ΑΔΑ: ΡΚ69Η-3Φ5) με συνολικό προϋπολογισμό 489.733,00€ και ημερομηνία λήξης: 30/09/2025, «SUB 1.1.2 - Σινεμά για όλους: Εξασφάλιση Υποδομών Προσβασιμότητας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164830). Το έργο εντάχθηκε στις 21/07/2022 (ΑΔΑ: ΨΧΔΡΗ-ΜΕΠ) με συνολικό προϋπολογισμό 328.648,00€ και ημερομηνία λήξης: 31/12/2025. Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 5. Η προσφορά αφορά το σύνολο των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται ο διαγωνισμός. 6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης: έως 31.12.2025. 8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.filmfestival.gr. 9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 29.12.2022, ώρα 11.00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή (βλ. αναλυτική διακήρυξη). 10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά. 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 29.12.2022 και ώρα 13:00 μ.μ. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών μετά το άνοιγμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους  2.300,00   €. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής. 13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε δέκα (10) δόσεις, με την παραλαβή κάθε μιας από τις περιοδικές εκθέσεις συμβούλου που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 14. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα έτη 2019, 2020 και 2021 ή, αν η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι πιο πρόσφατη, για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται, τουλάχιστον το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τεχνική ικανότητα: Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, να έχουν ολοκληρώσει μία ή περισσότερες συμβάσεις συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με τον προϋπολογισμό της παρούσας σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, οι οποίες να αφορούν υπηρεσίες συμβούλου διοίκησης έργου (project management) για τη διοργάνωση μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, και ειδικότερα υπηρεσίες υποστήριξης για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των σχετικών Πράξεων/Έργων, για τη διενέργεια διαγωνισμών, διεθνών και κάτω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών, προμηθειών και έργων, για την εκτέλεση υποέργων με ίδια μέσα και για τη διενέργεια διαδικασιών προσλήψεων προσωπικού και συνεργατών. Επίσης, στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να συμμετέχουν: στέλεχος που αποδεδειγμένα διαθέτει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στη σύνταξη σχεδίων διακηρύξεων διαγωνισμών με αντικείμενο υπηρεσίες συναφείς με τις κυριότερες από αυτές που απαιτούνται για την υλοποίηση των Πράξεων/έργων τις οποίες θα υποστηρίξει ο ανάδοχος της παρούσας σύμβασης: υπηρεσίες φιλοξενίας, υποστήριξης ή/και παραγωγής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προμήθειας εξοπλισμού, στέλεχος που αποδεδειγμένα διαθέτει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στη σύνταξη προσκλήσεων για πρόσληψη προσωπικού και συνεργατών, στο πλαίσιο υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, στέλεχος που αποδεδειγμένα διαθέτει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στη σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Έργων/Πράξεων. 15. Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: Έξι μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 17. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 18. -. 19. Διαδικασίες προσφυγής: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και από το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». 20. -. 21. Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν έως έξη ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το αργότερο, τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω του Συστήματος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Ελίζ Ζαλαντό