Πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ενός (1) ατόμου (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και Γ2. 37 επ. του ν. 4765/2021,ΦΕΚ Α'6 και τις διατάξεις του άρθρου 2 και των υποπαραγράφων η, ιστ, κγ, κζ. της παρ. 1 του άρθρου 4 τη

Πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ενός (1) ατόμου (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και Γ2. 37 επ. του ν. 4765/2021,ΦΕΚ Α'6 και τις διατάξεις του άρθρου 2 και των υποπαραγράφων η, ιστ, κγ, κζ. της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει) για την κάλυψη των δράσεων εξωστρέφειας της ‘ΑΓΟΡΑΣ’ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Επισυνάπτεται Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων