Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, εκατόν εβδομήντα εννέα (179) ατόμων

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/236/21.07.2023

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»

έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις των άρθρων 2 και 37 επ. του  ν. 4765/2021  (ΦΕΚ Α΄6) που κατήργησε και αντικατέστησε διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α'28) και τις διατάξεις  του άρθρου 2 και των υποπαραγράφων η, ιστ, κγ, κδ, κζ.  της παρ. 1  του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν,
  2. τις διατάξεις του άρθρου 186 ν. 4635/2019,
  3. την υπ’ αριθμ 395/5.3./11.07.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
  4. την υπό στοιχεία 3276/14.07.2023 Πρόσκληση με κωδικό : 041.4Α.6.3 και Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 2767

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, εκατόν εβδομήντα εννέα (179) ατόμων (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και Γ2. 37 επ. του ν. 4765/2021,ΦΕΚ Α'6 και  τις διατάξεις του άρθρου 2 και των υποπαραγράφων η, ιστ, κγ, κζ.  της παρ. 1  του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006,  όπως ισχύει) για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών, των προγραμμάτων και των δράσεων του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου  Θεσσαλονίκης αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο σε συνέχεια της υπό στοιχεία 3276/14.07.2023 Πρόσκληση με κωδικό : 041.4Α.6.3 και Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 2767.

Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση