ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΙΝΕΜΑΤΕΚ

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις 3.δ, ε. (η) (ιστ) του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (ΦΕΚ Α' 166),
  2. τις διατάξεις των άρθρων 2 και 37 επ. του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α ́6) που κατήργησε και αντικατέστησε διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α'28) και τις διατάξεις του άρθρου 2 και των υποπαραγράφων η, ιστ, κγ, κζ. της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν,
  3. Τη με αριθμ. 119126/ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β ́4498/29.9.21) Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιημένη ισχύει
  4. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (71413 ΕΞ 2022/25.05.2022) για την ένταξη του Έργου «SUB 4.3 - +Ε Μ Α Τ Ε Κ Εικονικό Μουσείο και Αποθετήριο του Ελληνικού Κινηματογράφου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164436) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ισχύει
  5. Την υπ. αριθμ. 386/05.09.2022 απόφαση του ΔΣ περί εξουσιοδότησης της Γενικής Διευθύντριας για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
  6. Την υπ. αριθμ ΦΚΘ/188/6.6.2023 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του 1ου Υποέργου ηοποία εγκρίθηκε με την υπ ́. αριθμ ΦΚΘ/389/11.γ/6.02.2023 απόφαση του Δ.Σ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012820747 2023_06_06))
  7. Την με αρ. πρωτ. ΦΚΘ/217/30.6.2023 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τον ορισμό της Επιτροπής Αξιολόγησης Συνεργατών και προσωπικού, και την έγκριση της παρούσας προκήρυξης και των όρων
  8. Tην με υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΦΚΘ/218/04.07.2023 πρόσκληση πρόσληψη συνεργατών
  9. Τα υπ. αριθμών 1 και 2 Πρακτικά αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Συνεργατών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, δεκαεπτά (17) ατόμων (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και Γ2. 37 επ. του ν. 4765/2021,ΦΕΚ Α'6 και τις διατάξεις του άρθρου 2 και των υποπαραγράφων η, ιστ, κγ, κζ. της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει) για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου (1) «Επιστημονική τεκμηρίωση, ανάπτυξη περιεχομένου, παρακολούθηση και προβολή» της Πράξης «+Ε Μ Α Τ Ε Κ Εικονικό Μουσείο & Αποθετήριο του Ελληνικού Κινηματογράφου» με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα, όπως περιγράφονται κατωτέρω. Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014 /κωδ. Ενάριθμου Έργου 2022ΤΑ01400083), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU.