Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, εκατόν εξήντα δύο (162) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΦΚΘ/262/29.08.2023

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις των άρθρων 2 και 37 επ. του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α΄6) που κατήργησε και αντικατέστησε διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α'28) και τις διατάξεις του άρθρου 2 και των υποπαραγράφων η, ιστ, κγ, κδ, κζ. της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν,
  2. τις διατάξεις του άρθρου 186 ν. 4635/2019,
  3. την υπ’ αριθμ 395/5.3./11.07.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
  4. την υπό στοιχεία 3276/14.07.2023 Πρόσκληση με κωδικό : 041.4Α.6.3 και Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 2767
  5. την με υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΦΚΘ/236/21.07.2023 προκήρυξη θέσεων προσωπικού
  6. την με υπ. Αριθμ. Πρωτ.:259/21.08.2023 απόφαση ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, εκατόν εξήντα δύο (162) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω ατόμων που αφορούν σε θέσεις απασχόλησης δέκα (10) ημερών έως τεσσάρων (4) μηνών