Πρόγραμμα εθελοντισμού 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών για την προσφορά της εθελοντικής τους απασχόλησης κατά τη διεξαγωγή του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από την 2η έως και την 12η Νοεμβρίου 2023 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις αιτήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω.


Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (στο εξής καλούμενο ΦΕΣΤΙΒΑΛ) είναι ο μεγαλύτερος κινηματογραφικός θεσμός της χώρας. Μία από τις δύο βασικές διοργανώσεις του είναι το "Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης", το οποίο είναι διεθνές κι ελληνικό. Στη δραστηριότητα που αναπτύσσει τις ημέρες της κύριας διοργάνωσής του, περιλαμβάνονται η προβολή ταινιών μυθοπλασίας από διάφορες χώρες του κόσμου, η προβολή της πρόσφατης ελληνικής παραγωγής, τα αφιερώματα, οι τιμητικές τελετές προς τους προσκεκλημένους κινηματογραφιστές, η διοργάνωση της Αγοράς, masterclasses, ανοιχτές συζητήσεις κ.α.

Το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από την 2η έως και την 12η Νοεμβρίου 2023.
Για πληρέστερη εικόνα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ μπορείτε, να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.filmfestival.gr.
Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ επιδιώκει να προβάλει με σαφήνεια τα παρακάτω χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του: νέα ταλέντα, ανακάλυψη, συμμετοχή, συναίσθημα, γιορτή, πρόκληση, διαφορετικότητα/ποικιλομορφία, έμπνευση, φιλικότητα. Επί μέρους στοχεύσεις για την διεξαγωγή του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης , είναι:

 1. Η ενίσχυση της αφοσίωσης του «πυρήνα» των σινεφίλ και η επέκτασή του σε νέο κοινό.
 2. Η στενότερη σύνδεση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ με την πόλη της Θεσσαλονίκης.
 3. Η αποτελεσματικότερη παρουσίαση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τα άλλα φεστιβάλ του εξωτερικού.

 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ο ρόλος του Εθελοντή προϋποθέτει άτομα που διαθέτουν:

 1. Ικανότητα απασχόλησης υπό πίεση και διαχείρισης καταστάσεων.
 2. Συνέπεια, προθυμία και ευγένεια προς τους επισκέπτες της διοργάνωσης, τους λοιπούς εθελοντές, τους υπαλλήλους και όλους συνεργάτες του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 3. Δεξιότητες επικοινωνίας.
 4. Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση άλλων γλωσσών.
 5. Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών θα συνεκτιμηθεί.


Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Oι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου έως τις 17.00 και ταυτόχρονα με την αίτησή τους θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.
 2. Όσοι εθελοντές τελικά επιλεγούν, θα προσχωρήσουν ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό, που θα συντάξει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση, όπως παρακάτω στη παράγραφο Δ.1 αναφέρεται.
 3. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής. Τον κίνδυνο από την μη έγκαιρη περιέλευση της αίτησης φέρει ο ενδιαφερόμενος.
 4. Η πρώτη επιλογή των εθελοντών θα γίνει από ειδική επιτροπή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και η τελική απόφαση θα ληφθεί κατά την ανέλεγκτο κρίση της Διοίκησης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Επί πλέον πέραν των ατόμων που θα επιλεγούν, θα σχηματισθεί κατάλογος με επιλαχόντες εθελοντές τους οποίους δύναται το ΦΕΣΤΙΒΑΛ να καλέσει κατά τη κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα για να προσφέρουν την εθελοντική τους απασχόληση. Πριν την τελική επιλογή όλοι οι υποψήφιοι εθελοντές μπορεί να κληθούν από την ειδική επιτροπή σε συνέντευξη σε χρόνο που θα καθορίσει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

Δ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Σε περίπτωση επιλογής του:

Ο/H Εθελοντής/Εθελόντρια υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του/της και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει ότι:
-δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Νόμου 3528/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράστασης), ή ότι έχει εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που του/της έχουν επιβληθεί, ή ότι έχουν αρθεί ή έχει απολυθεί με όρους (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
-ότι η απασχόλησή του/της θα παρέχεται εθελοντικά και στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί δεν υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.

 
Ε. ΛOIΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ο/H Εθελοντής/Εθελόντρια θα προσφέρει την εθελοντική του/της απασχόληση χωρίς αμοιβή σε όποιο τμήμα και σε όποια εκδήλωση κρίνεται αναγκαία από τους υπεύθυνους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και δηλώνει ότι  η συμπεριφορά του/της   θα είναι συνεπής και ευγενική προς τους εργαζόμενους και όλους τους καλεσμένους και τρίτους, που θα παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, καθώς και ότι, θα ακολουθεί τις υποδείξεις των υπευθύνων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, στους οποίους και θα αναφέρει άμεσα κάθε συμβάν που τυχόν προκύψει κατά την παροχή της εθελοντικής του/της απασχόλησης.
 2. Ο/H Εθελοντής/Εθελόντρια οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τα εκάστοτε απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί από την Κυβέρνηση ή/και από Δημόσιες Αρχές και θα του γνωστοποιηθούν και ζητηθούν από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 3. Ο/H Εθελοντής/Εθελόντρια συμφωνεί και αναγνωρίζει, ότι με την παροχή της εθελοντικής του/της απασχόλησης, δε δημιουργείται καμία σχέση εργασίας με το ΦΕΣΤΙΒΑΛ και επίσης δηλώνει ότι δεν έχει και δεν διατηρεί καμία αξίωση αποζημίωσης από την παροχή αυτής .
 4. Ο/H Εθελοντής/Εθελόντρια αν και δεν υπόκειται σε ωράριο κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης του/της, αναγνωρίζει την ανάγκη, όπως για την εύρυθμη λειτουργία της διοργάνωσης, να τηρεί τα χρονικά πλαίσια, που τυχόν τεθούν από τους υπεύθυνους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 5. Ο/H Εθελοντής/Εθελόντρια, σε περίπτωση που του ζητηθεί από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της  θα αποδεχθεί την ένδυση με χορηγικό διαφημιστικό αξεσουάρ (μπλουζάκι κ.λπ.).
 6. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, σε αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς, θα προσφέρει στον εθελοντή  κατά τη διάρκεια της εθελοντικής του απασχόλησης  την δωρεάν είσοδό του στις προβολές ταινιών του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, καθώς και σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το χρόνο αυτής (εθελοντικής του απασχόλησης).
 7. Η υποβολή αίτησης από τους υποψηφίους και τυχόν συνέντευξη αυτών στην ειδική επιτροπή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ δε δημιουργούν κανένα δικαίωμα των υποψηφίων και ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ προς αυτούς από καμία αιτία.
 8. To ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του/της Εθελοντή/Εθελόντριας σε περίπτωση λύσης της συμφωνίας εθελοντικής απασχόλησης του/της λόγω αλλαγής του προγράμματος διεξαγωγής του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από οποιονδήποτε λόγο.
 9. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα κληθούν εντός επτά ημερών (7) να υπογράψουν την σχετική συμφωνία εθελοντικής απασχόλησης, που συντάσσεται από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, στην οποία και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες, καθώς και δήλωση συγκατάθεσης – τήρησης εμπιστευτικότητας/ απορρήτου και υπεύθυνη δήλωση.
 10. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσης συμφωνίας εκ μέρους του/της επιλεχθέντος/επιλεχθείσας εθελοντή/εθελόντριας, συνεπάγεται την μονομερή εκ μέρους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ λύση της παρούσης χωρίς προειδοποίηση και αζημίως.
 11. Ρητά επισημαίνεται ότι το ΦΕΣΤΙΒΑΛ λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την ευγενική συμπεριφορά που οφείλει να επιδεικνύει ο/η Εθελοντής/Εθελόντρια κατά την προσφορά της απασχόλησης του/της στους χώρους και στις εκδηλώσεις του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, τόσο έναντι του προσωπικού του ΦΕΣΤΙΒΑΛ όσο και έναντι τρίτων, και την παρακολούθηση εκ μέρους του όλων των οδηγιών των υπευθύνων των τμημάτων.
 12. Σε περίπτωση που ο/η Εθελοντής/Εθελόντρια επιθυμεί να σταματήσει την παροχή της εθελοντικής του/της προσφοράς , αποδέχεται να ειδοποιήσει εγκαίρως τον υπεύθυνο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ πριν την αποχώρησή του, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε βλάβη και ζημία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 13. Αναγνωρίζει ότι μετά το πέρας της εθελοντικής απασχόλησης του υποχρεούται, να επιστρέψει το υλικό, που τυχόν του έχει δοθεί από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 14. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ λαμβάνει με ευθύνη του, όλα τα μέτρα για την προστασία του απασχολουμένου εθελοντή/εθελόντριας κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησής τους και τηρεί αναλόγως τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας με βάση τη φύση της απασχόλησης, την τήρηση ωραρίου και τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας (άρθρα 13-14 του Ν. 4873/2021 ΦΕΚ A' 248/16.12.2021).
 15. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ευθύνεται αποκλειστικά μόνο για τις ζημίες που προξενεί ο/η Εθελοντής/Εθελόντρια σε τρίτους από αμέλεια κατά την παροχή της εθελοντικής του/της απασχόλησης στον φορέα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο/η Εθελοντής/Εθελόντρια ενεργεί αυτοβούλως και κατά παράβαση των εντολών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 16. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ καλύπτει ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες για ατύχημα ή ασθένεια του εθελοντή που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την εθελοντική απασχόλησή του στον φορέα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ως άνω νόμος.  
 17. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ υποχρεούται να αναγγέλλει τους εθελοντές στην ειδική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος καταγραφής εργαζομένων ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ), με εξαίρεση τις έκτακτες περιπτώσεις προσφοράς εθελοντικής εργασίας.

 

 ΣΤ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΣΤΙΒΑΛ) και έδρα στο κτήριο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» επί της Πλατείας Αριστοτέλους 10 (Τ.Κ. 54623) στη Θεσσαλονίκη, που διατηρεί γραφεία και στην Αθήνα επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 (Τ.Κ.11742). Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας με τον ΥΠΔ, την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ .

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και των άλλων εκδηλώσεών του, το ΦΕΣΤΙΒΑΛ  θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Εθελοντών που θα δηλώσουν συμμετοχή στην παρούσα Πρόσκληση (α) ονοματεπώνυμο, (β) ηλεκτρονική διεύθυνση (email), (γ) αριθμό τηλεφώνου, (δ) πόλη διαμονής (διεύθυνση) και (ε) επάγγελμα-ιδιότητα.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας ως “φίλων’’ του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και εάν δεν παρέχετε τα εν λόγω δεδομένα δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή αυτή. Η αποθήκευση των ως άνω δεδομένων περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο, που επιβάλλεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία και αυτά αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων θα είναι η ειδική επιτροπή που έχει οριστεί από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ για την επιλογή των υποψηφίων εθελοντών, η Διοίκηση αυτού, καθώς και οποιαδήποτε δημόσια αρχή εάν αυτό ζητηθεί  βάσει του νόμου.

Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αποτελεί για τον/την συμμετέχοντα/συμμετέχουσα την ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και σαφή δήλωση συγκατάθεσης, έγκριση και συναίνεσή του/της  στο κείμενο αυτής, καθώς και για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του ίδιου/ της ίδιας και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση έγκαιρης ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία, το ΦΕΣΤΙΒΑΛ  δεν θα είναι σε θέση να επεξεργασθεί τη συμμετοχή αυτών στην Πρόσκληση και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Σε περίπτωση βεβαίως, ανάκλησης της συγκατάθεσης των συμμετεχόντων , δε θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση. Επί πλέον, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, δηλαδή, να ζητήσετε πληροφόρηση αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, που διατηρούμε στα αρχεία μας και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών. Επίσης έχετε δικαίωμα διόρθωσης αυτών, εάν διαπιστώσετε ότι είναι ανακριβή, καθώς επίσης και το δικαίωμα στη φορητότητα, δηλαδή το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε σε άλλο φορέα, καθώς και τα δικαιώματα περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής των προσωπικών δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.  Σημειωτέον ότι το δικαίωμα στη διαγραφή  προσωπικών δεδομένων υπόκειται σε εξαιρέσεις  και συγκεκριμένα η διαγραφή δεν δύναται να ικανοποιηθεί  στις περιπτώσεις, που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει τη επεξεργασία  βάσει του νόμου, ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας.  Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Η Γενική Διευθύντρια

Elise Jalladeau

 

> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση