ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 6/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2023

1. Αναθέτουσα Αρχή: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Δ. Αρεοπαγίτου 7, 11742 Αθήνα, Τηλ: +30 2108706000, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522  Φαξ: +30 2106448143, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: www.filmfestival.gr, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ» Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 171.600,00 €. 3. Τόπος παράδοσης της προμήθειας: Θεσσαλονίκη. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522. 4. Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων: (CPV: 39111200). Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η   αντικατάσταση των υπαρχόντων καθισμάτων στις κινηματογραφικές αίθουσες του ΟΛΥΜΠΙΟΝ και Π. ΖΑΝΝΑΣ, τα οποία δεν είναι άνετα και λειτουργικά. Η αντικατάσταση τους θα γίνει με άλλα που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κινηματογραφικής αίθουσας υψηλής στάθμης. 5. Η προσφορά αφορά το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων στις οποίες αναφέρεται ο διαγωνισμός. 6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης: 17 εβδομάδες. 8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.filmfestival.gr. 9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 04.10.2023 11:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να έχουν προσκομισθεί τα δείγματα στο γραφείο της Θεσσαλονίκης (βλ. αναλυτική διακήρυξη). 10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά ή τα γαλλικά. 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 04.10.2023, 13:00 μ.μ.. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 3.400,00 €. Καλής εκτέλεσης 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Προκαταβολής, σε περίπτωση λήψης, για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Καλής λειτουργίας 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών. β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (2018ΣΕ01400016). 14. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ή άλλα ισοδύναμα. Επίσης, γίνονται δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008 καθώς και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν κατά τα τελευταία τρία έτη (2020, 2021, 2022) ή, αν η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι πιο πρόσφατη, για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται, μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 340.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται κατά τα ανωτέρω, μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά από μέλη της σύμπραξης ή κοινοπραξίας είτε από ένα μόνο μέλος αυτής. Τεχνική ικανότητα: Οι διαγωνιζόμενοι απαιτείται κατά την διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας και τοποθέτησης καθισμάτων σε αίθουσες κινηματογράφων και θεάτρων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης. 15. Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: Πέντε μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 17. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 18. Διαδικασίες προσφυγής: Η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα  ή  (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 19.Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν έως επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το αργότερο, τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω του Συστήματος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.

Η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ελίζ Ζαλαντό