ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» ΦΚΘ 7/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ CPV: 92111000-2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7/2023

1. Αναθέτουσα Αρχή: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα, Τηλ: +30 210 8706000, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522, ιστοσελίδα: https://www.filmfestival.gr/el/, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός: 81.840,00  ΕΥΡΩ (αρχικός προϋπολογισμός: 66.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ» στο πλαίσιο του έργου «SUB. 6.3 - Εξωστρέφεια "ΑΓΟΡΑΣ" του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» (CPV 92111000-2). 3. Τόπος παράδοσης των υπηρεσιών: Θεσσαλονίκη. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522. 4. Είδος και ποσότητα υπηρεσιών: Η σύμβαση αφορά στην εξεύρεση και (προσωρινή) διαμόρφωση των κατάλληλων χώρων και στην παροχή των απαραίτητων υποστηρικτικών υπηρεσιών παραγωγής για την πραγματοποίηση των δράσεων της Αγοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καθώς και στην οπτικοακουστική κάλυψή τους, στο πλαίσιο του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ) που θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 12 Νοεμβρίου 2023 και του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ (ΦΝΘ) που θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 17 Μαρτίου 2024.  5. Η προσφορά αφορά το σύνολο των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται ο διαγωνισμός 6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης: 25.10.2023 – 31.03.2024. 8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής https://www.filmfestival.gr/el/.  9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 05.10.2023, ώρα 11.00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή  (βλ. αναλυτική διακήρυξη). 10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά. 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 05.10.2023 και ώρα 13:00 μ.μ. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μετά την επικύρωση της αξιολόγησής τους από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής 1.320,00 €. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 4% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εγγυητική προκαταβολής, σε περίπτωση λήψης, για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. 13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με ένα από τους πιο κάτω τρόπους: α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών. β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών. γ) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου σε δύο τμηματικές εξοφλήσεις από 50% η κάθε μία. Το έργο έχει ενταχθεί Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της δράσης «16293 - Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης» (MIS ΤΑ 5164826), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ευρωπαϊκή  Ένωση -NextGeneration EU) και από το Ελληνικό Δημόσιο. 14. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα έτη 2020, 2021 και 2022 ή, αν η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι πιο πρόσφατη, για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται, τουλάχιστον το 100% του συνόλου του προϋπολογισμού του διαγωνισμού, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τεχνική ικανότητα: Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα έργο αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο μέσα στην τελευταία τριετία και να διαθέτουν ομάδα έργου που περιλαμβάνει: 1 Διευθυντή Παραγωγής, 1 Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής, 2 Βοηθούς Παραγωγής, 1 Διευθυντή φωτογραφίας, 1 Σκηνοθέτη ροής – μοντέρ, 1 Τεχνικό εικόνας – χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας, 2 Οπερατέρ, 1Τεχνικό ήχου PA και 1 Τεχνικό ήχου κινηματογράφησης. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: 5 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 17. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 18. Διαδικασίες προσφυγής: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και από το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 19. Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν έως 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το αργότερο, τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω του Συστήματος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.