ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ’ ΦΚΘ 9/2023 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 9/2023

1. Αναθέτουσα Αρχή: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα, Τηλ: +30 210 8706000, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522, ιστοσελίδα: https://www.filmfestival.gr/el/ , email: infoΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . 2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό "Κάτω των Ορίων", σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός: 60.000,00 € με ΦΠΑ 24% (48.387,10 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη σύμβαση «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «SUB 4.3 +Ε Μ Α Τ Ε Κ - Εικονικό Μουσείο & Αποθετήριο Tου Ελληνικού Κινηματογράφου» (CPV 72224000-1). 3. Τόπος παράδοσης των υπηρεσιών: Θεσσαλονίκη. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522. 4. Είδος και ποσότητα υπηρεσιών: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου για την Οργάνωση συστήματος υλοποίησης του Έργου «SUB 4.3 - +Ε Μ Α Τ Ε Κ Εικονικό Μουσείο και Αποθετήριο του Ελληνικού Κινηματογράφου» και η υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με υπηρεσίες Συμβούλου Διοίκησης. 5. Η προσφορά αφορά το σύνολο των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται ο διαγωνισμός 6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης: έως 31.12.2025. 8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (https://www.filmfestival.gr/el/).  9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 16.10.2023, ώρα 11.00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή  (βλ. αναλυτική διακήρυξη). 10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά. 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 16.10.2023 και ώρα 13:00 μ.μ. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μετά την επικύρωση της αξιολόγησής τους από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής 950,00 €. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 4% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εγγυητική προκαταβολής, σε περίπτωση λήψης, για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. 13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε εννέα (9) ισόποσες δόσεις, με την παραλαβή κάθε μιας από τις περιοδικές εκθέσεις συμβούλου που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη. Το έργο έχει ενταχθεί Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της δράσης «SUB 4.3 +Ε Μ Α Τ Ε Κ - Εικονικό Μουσείο & Αποθετήριο Tου Ελληνικού Κινηματογράφου» (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5164436), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ευρωπαϊκή  Ένωση -NextGeneration EU) και από το Ελληνικό Δημόσιο. 14. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των υπηρεσιών και να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε αντίστοιχα εμπορικά ή επαγγελματικά μητρώα εφόσον είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός Ε.Ε.  Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα έτη 2020, 2021 και 2022, ή, αν η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι πιο πρόσφατη, για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται, τουλάχιστον το 200% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται είτε αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης είτε από ένα μόνο μέλος αυτής. Τεχνική ικανότητα: Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών συμβάσεις παροχής υπηρεσιών διοίκησης έργου (project management) σε έργα τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης πολιτιστικού αποθέματος και ανάπτυξης συναφών πληροφοριακών συστημάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με τον προϋπολογισμό της παρούσας σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και να έχουν υποστηρίξει ολοκληρωμένες διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με συναφές αντικείμενο, κατόπιν ανοικτών ηλεκτρονικών διεθνών διαγωνισμών, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, οι οποίες να έχουν λάβει σύμφωνη γνώμη από τις αρμόδιες αρχές για υπογραφή και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς διακριτό τμήμα, είτε το σύνολο σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης έργου (project management) που να αφορούν έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου όπου θα συμμετέχουν τουλάχιστον τέσσερα στελέχη που αποδεδειγμένα διαθέτουν: 5ετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης έργου σε ολοκληρωμένα έργα τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης πολιτιστικού αποθέματος που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιλάμβαναν τόσο υποέργα που εκτελέστηκαν με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), όσο και υποέργα που ανατέθηκαν κατόπιν ανοικτών διαγωνισμών, καθώς και 5ετή εμπειρία στην υποστήριξη πολιτιστικών φορέων για την ανάθεση συμβάσεων με ανοικτούς διεθνείς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς. Επιπλέον, τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει: στέλεχος που αποδεδειγμένα διαθέτει 10ετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης έργου ως υπεύθυνος/η έργου σε ολοκληρωμένα έργα τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης πολιτιστικού αποθέματος που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία περιλάμβαναν τόσο υποέργα που εκτελέστηκαν με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), όσο και υποέργα που ανατέθηκαν κατόπιν ανοικτών διαγωνισμών, στέλεχος που αποδεδειγμένα διαθέτει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη σύνταξη προσκλήσεων για πρόσληψη προσωπικού και συνεργατών, στο πλαίσιο υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, στέλεχος που αποδεδειγμένα διαθέτει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Έργων/Πράξεων και στέλεχος με πτυχίο κινηματογραφικών σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου και τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στη διαχείριση έργων συναφών με την ειδικότητά του/της, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 17. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 18.Διαδικασίες προσφυγής: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και από το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 19. Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν έως 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το αργότερο, τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω του Συστήματος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.