Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, εκατόν εξήντα εννέα (169) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΦΚΘ/60/29-01-2024

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις των άρθρων 2 και 37 επ. του  ν. 4765/2021  (ΦΕΚ Α΄6) που κατήργησε και αντικατέστησε διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α'28) και τις διατάξεις  του άρθρου 2 και των υποπαραγράφων η, ιστ, κγ, κδ, κζ.  της παρ. 1   του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν,

  2. τις διατάξεις του άρθρου 186 ν. 4635/2019,

  3. την υπ’ αριθμ. 4845/20/10/2023 απόφαση ένταξης της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ ΟΠΣ 6002023 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»

  4. την υπ.αριθμ. ΦΚΘ/365/1.11.2023 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Προετοιμασία και υλοποίηση του Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 5060287,

  5. την υπ’ αριθμ 399/4.5./29.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,

  6. την με υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΦΚΘ/2/03.01.2024 προκήρυξη θέσεων προσωπικού

  7. την με υπ. Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/59/26.01.2024 απόφαση ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, εκατόν εξήντα εννέα (169) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω ατόμων που αφορούν σε θέσεις απασχόλησης 11 ημερών έως 4 μηνών, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης: