Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών και έως έξι (6) μηνών

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/298/22.08.2014

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:
  1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. την απόφαση της υπ’ αριθμ.317/2.2 της από 8 Ιουλίου 2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών εκατόν εικοσιτεσσάρων (124) ατόμων και έξι (6) ατόμων (καλλιτεχνικό προσωπικό και δημοσιογράφους) έως έξι (6) μηνών (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η, ιε Νόμου 2190/1994) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 55ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ    ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*
1.1 ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 6 μήνες ΑΘΗΝΑ 
1.2 ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  6 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
2.1 ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
2.2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
2.3 ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΣ 1 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
2.4 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΙ 13 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.5 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ  2 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.6 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
3.1 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1 6 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.2 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- Δ. ΣΧΕΣΕΩΝ 1 2  μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
3.3 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- Δ. ΣΧΕΣΕΩΝ 1 40 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
3.4 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ / CineKάρταF/ Info Desks 1 3 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
3.5 ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ / / CineKάρταF/ Info Desks 11 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.6 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 21 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
3.7 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 45 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
3.8 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ  1 18 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.9 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.10 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.1 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ– ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 6 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.2 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 4 μήνες ΑΘΗΝΑ
4.3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 6 μήνες ΑΘΗΝΑ 
4.4 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
4.5 ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ  1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
4.6 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ  2 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.7 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΡΕΠΟΡΤΕΡ 3 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.8 ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.9 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ  1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
4.10 ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΤΣΑΝΤΩΝ 2 8 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.1 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
5.2 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 45 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
5.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – TICKETING MANAGER 1 45 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
5.4 ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.5 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ–  TICKETING MASTERS 4 17 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.7 ΤΑΜΙΕΣ 2 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
5.8 ΤΑΜΙΕΣ 12 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.9 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 4 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ 
6.2 ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 45 ημέρες ΑΘΗΝΑ 
6.3 ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 2 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 1,5 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
7.2 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
7.3 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ  1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.4 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.5 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2 12 ημέρες  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 1 12 ημέρες  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
7.8 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 17 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνολικός αριθμός : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ (130) άτομα

*Επισήμανση: Από 31 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου 2014, που θα διεξαχθεί το 55ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνεται στο www.filmfestival.gr) και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γραφεία του Φ.Κ.Θ. στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα), λήγει την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 17:00.

Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr

Ο Διευθυντής
Δημήτρης Εϊπίδης

> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση