Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 4/2014 για υπηρεσίες φιλοξενιας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 55ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 31.10 - 9.11.2014

CPV: 55110000, 63511000

Συνολικός προϋπολογισμός: 59.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 12.09.2014
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12.09.2014
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 15.11.2014