Πρόγραμμα εθελοντισμού 55ου Φ.Κ.Θ.: Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   
Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
για  ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
 
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης  απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω για την κατάθεση αιτήσεων  για την προσφορά της εθελοντικής τους εργασίας κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή του 55ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και σας καλεί να καταθέσετε τις αιτήσεις σας σε ηλεκτρονική μορφή  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω.
 
Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
To Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (στο εξής καλούμενο ΦΕΣΤΙΒΑΛ) είναι ο μεγαλύτερος  κινηματογραφικός θεσμός της χώρας. Μία από τις δύο βασικές διοργανώσεις του είναι το  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 55ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί  στη Θεσσαλονίκη από 31 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου 2014.
Πρόκειται για ένα φεστιβάλ ταυτόχρονα διεθνές και ελληνικό, που έχει ξένα προγράμματα και παράλληλα παρουσιάζει την πρόσφατη ελληνική παραγωγή. Στη δραστηριότητα που αναπτύσσει τις δέκα ημέρες της κύριας διοργάνωσής του, περιλαμβάνεται η προβολή ταινιών από διάφορες χώρες του κόσμου,  η προβολή της πρόσφατης ελληνικής παραγωγής, τα αφιερώματα, οι τιμητικές τελετές προς τους προσκεκλημένους κινηματογραφιστές, η διοργάνωση της Αγοράς, masterclasses και ανοιχτές συζητήσεις.
 
Για πληρέστερη εικόνα του Φεστιβάλ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο  www.filmfestival.gr
 
Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ επιδιώκει να προβάλει με σαφήνεια τα παρακάτω χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του:  νέα ταλέντα, ανακάλυψη, συμμετοχή,  συναίσθημα, γιορτή, πρόκληση, διαφορετικότητα / ποικιλομορφία, έμπνευση, φιλικότητα.
Επί μέρους στοχεύσεις για την διεξαγωγή του 55ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι:
 1. Η ενίσχυση της αφοσίωσης του «πυρήνα» των σινεφίλ  (κατά κύριο λόγο νέοι  άνθρωποι) και η επέκτασή του σε νέο κοινό.
 2. Η στενότερη σύνδεση του Φεστιβάλ με την πόλη της Θεσσαλονίκης.
 3. Η αποτελεσματικότερη παρουσίαση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τα άλλα φεστιβάλ του εξωτερικού.
 
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 
Ο ρόλος του Εθελοντή προϋποθέτει άτομα που διαθέτουν:
 1. Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και διαχείρισης καταστάσεων.
 2. Συνέπεια,  εργατικότητα και ευγένεια προς τους  υπαλλήλους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, τους λοιπούς εθελοντές, τους επισκέπτες της διοργάνωσης.
 3. Δεξιότητες επικοινωνίας
 4. Συνεργασία με τους υπόλοιπους  εθελοντές και το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ
 5. Καλή   γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση άλλων γλωσσών.
 6. Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών θα συνεκτιμηθεί.
 
Γ.  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα λοιπά δικαιολογητικά θα κατατεθούν  ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 και ταυτόχρονα  με την αίτησή τους θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους και  τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.
 2.  Όσοι  τελικά επιλεγούν να προσφέρουν την εθελοντική τους εργασία,  θα προσχωρήσουν  ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό, που θα συντάξει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση όπως παρακάτω στη παράγραφο Δ.2 αναφέρεται.
 3. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής. Τον κίνδυνο από την μη έγκαιρη περιέλευση πρότασης, φέρει ο υποψήφιος.
 4. Η  πρώτη επιλογή των εθελοντών θα γίνει  από ειδική επιτροπή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και η τελική απόφαση θα ληφθεί κατά την ανέλεγκτο κρίση της Διοίκησης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.  Επί πλέον πέραν των ατόμων που θα επιλεγούν, θα σχηματισθεί κατάλογος με επιπλέον επιλαχόντες,  τους οποίους και δύναται το ΦΕΣΤΙΒΑΛ να καλέσει να προσφέρουν τις εθελοντικές υπηρεσίες τους κατά τη κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα. Κατά τη κρίση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ  μπορεί  να κληθούν  οι υποψήφιοι  από την  ειδική επιτροπή  για συνέντευξη  σε χρόνο που  θα καθορίσει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 
 
Δ. ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στην Αίτηση Συμμετοχής  πρέπει να περιλαμβάνονται :
- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας στην οποία η πρόταση  απευθύνεται (Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης) και η φράση: «Αίτηση Συμμετοχής  για την προσφορά Εθελοντικής εργασίας στο πλαίσιο του «55ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης».
 • Η ημερομηνία κατάθεσης της  αίτησης
 • Τα πλήρη στοιχεία και βιογραφικό του υποψηφίου .
2. Οι υποψήφιοι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή εάν είναι υπήκοοι άλλων χωρών να γνωρίζουν καλά  την Ελληνική γλώσσα.
3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από  αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου  του υποψηφίου και  υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 , με ημερομηνία υπογραφής ίδια με αυτή της αίτησης,  από την  οποία να προκύπτει ότι:
3.1.   δεν  έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράστασης),  ή ότι έχει εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχει απολυθεί  με όρους (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
3.2. ότι η εργασία του παρέχεται εθελοντικά και  δεν υποκρύπτεται στο συμφωνητικό  εξαρτημένη εργασία .
4. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί επίσης μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, και σε κάθε περίπτωση, εάν επιλεγεί, ταυτόχρονα με την υπογραφή του συμφωνητικού.
 
Ε. Λοιποί ουσιώδεις όροι που θα περιληφθούν και στη συμφωνία εθελοντικής εργασίας μεταξύ  του υποψηφίου και  του ΦΕΣΤΙΒΑΛ :
 
1. Ο Εθελοντής  θα προσφέρει τις   υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή κατά το ως άνω  χρονικό διάστημα σε όποιο τμήμα και σε όποια εκδήλωση κρίνεται αναγκαία από τους υπεύθυνους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, οι οποίοι θα καθορίζουν και το ωράριο  του και δηλώνει ότι θα είναι  συνεπής στις υποχρεώσεις του και θα συμμορφώνεται στις υποδείξεις των υπευθύνων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, στους οποίους και θα αναφέρεται  άμεσα για κάθε συμβάν που τυχόν προκύψει  κατά την παροχή των εθελοντικών του υπηρεσιών.
2.  Ο εθελοντής   συμφωνεί ότι  με την παροχή των εθελοντικών του υπηρεσιών , δεν θεωρείται  δημιουργείται σχέση εργασίας με το  ΦΕΣΤΙΒΑΛ και  δηλώνει ότι δεν έχει αξιώσεις αποζημίωσης από την εκτέλεση-παροχή  των εθελοντικών του υπηρεσιών.
3. Ο εθελοντής υποχρεούται , αν του ζητηθεί από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ,   κατά τη διάρκεια της εργασίας του να αποδεχθεί την ένδυση  χορηγικού  διαφημιστικού αξεσουάρ  (μπλουζάκι, φουλάρι κ.λ.π.).
4. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ  σε αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς  θα προσφέρει  στον εθελοντή  την δωρεάν είσοδο του στις προβολές  ταινιών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου  καθώς και στις εκδηλώσεις , που  θα πραγματοποιηθούν κατά το χρόνο της θητείας του. 
5. Η υποβολή αίτησης  από τους υποψηφίους και τυχόν συνέντευξη αυτών στην ειδική επιτροπή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν δημιουργούν κανένα δικαίωμα των υποψηφίων και ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση του οργανισμού  προς αυτούς από καμία αιτία.
6. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν , θα κληθούν εντός πέντε ημερών (5) να υπογράψουν  την σχετική συμφωνία εθελοντικής απασχόλησης, στην  οποία και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.
7. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της Συμφωνίας εκ μέρους του επιλεγέντος  υποψηφίου εθελοντή, συνεπάγεται τη μονομερή από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ λύση της Σύμβασης αζημίως.
8. Σε περίπτωση που ο εθελοντής  επιθυμεί να σταματήσει την παροχή της εθελοντικής εργασίας του, οφείλει να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ  3 ημέρες  πριν την αποχώρηση του, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε βλάβη και ζημία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
9. Οι υποψήφιοι  έχουν την αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για κάθε ζημία ή βλάβη , που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τους κατά την προσφορά της εθελοντικής εργασίας τους .
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτρης Εϊπίδης

> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση

Supported by

Member of

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Θεσσαλονίκη

 • Αθήνα

Γραφεία

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2310 378 400
Fax: 2310 285 759
E-mail: info@filmfestival.gr

Γραφεία

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 870 6000
Fax: 210 644 8143
E-mail: info@filmfestival.gr

 • Επικαιρότητα

 • Σας ενδιαφέρει...

Loading
Loading

oxen-waisted