Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως 2 και έως 6 μηνών - Αποτελέσματα

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/360/17.09.2014

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:
  1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. την απόφαση της υπ’ αριθμ.317 της από 08.07.2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
  3. την προκήρυξη με Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/298/22.08.2014
  4. την απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Δημήτρη Εϊπίδη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως έξι (6) μηνών, συνολικά εκατόν τριάντα (130) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 55ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω που αφορούν σε θέσης απασχόλησης οκτώ (8) ημερών και άνω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ατόμων: