Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως πέντε (5) μηνών, εκατόν ογδόντα ενός (181) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 65ου Φ.Κ.Θ.

ΦΚΘ/347/25.06.2024

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»

έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις των άρθρων 2 και 37 επ. του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α΄6),
2. τις διατάξεις του άρθρου 186 ν. 4635/2019, (ΦΕΚ Α` 167),
3. τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133),
4. τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 5027/2023 (ΦΕΚ A’ 48)
5. τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966 (ΦΕΚ Β 2614/21-4-2023 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, άρθρο 1 περ.ε), ιζ), κβ)
6. την υπ’ αριθμ. 4845/20/10/2023 απόφαση ένταξης της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ ΟΠΣ 6002023 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»
7. την υπ.αριθμ. ΦΚΘ/365/1.11.2023 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Προετοιμασία και υλοποίηση του Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 5060287,
8. την υπ’ αριθμ. ΦΚΘ/406/12.1/21.6.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως πέντε (5) μηνών, εκατόν ογδόντα ενός (181) ατόμων (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και Γ2. 37 επ. του ν. 4765/2021,ΦΕΚ Α'6) και του  άρθρου 1 περ.ε), ιζ), κβ) της ΚΥΑ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966 (ΦΕΚ Β 2614/21-4-2023 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Το 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (MIS 5060287) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η έγκαιρη προσκόμιση των πρωτότυπων ή νομίμως επικυρωμένων δικαιολογητικών στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης δικαιολογητικών, η αίτηση απορρίπτεται ως ελλιπής.