ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΚΘ 2/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, Β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ BANNERS-ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, Γ) ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 65ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 31.1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2024

1. Αναθέτουσα Αρχή: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Δ. Αρεοπαγίτου 7, 11742 Αθήνα, Τηλ: +30 2108706000, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522 Φαξ: +30 2106448143, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: www.filmfestival.gr, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3905/2010, στους σκοπούς του φορέα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η διοργάνωση Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη και η διοργάνωση αγοράς (market) κινηματογραφικών έργων. 2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα και με την τελευταία τροποποίηση από τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 376/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Το δημοπρατούμενο αντικείμενο διαιρείται σε τμήματα και συγκεκριμένα Τμήμα Α: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV: 79800000), προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: 10.929,60 €. Τμήμα Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ BANNERS – ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (CPV: 79811000), προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: 14.158,70 €. Τμήμα Γ: ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ (CPV: 92112000), προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: 98.911,70 €. Συνολικός προϋπολογισμός 100.725,81 € χωρίς ΦΠΑ και 124.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Θεσσαλονίκη. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522. 4. Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών: Τμήμα Α: Εκτυπώσεις 7 ειδών εντύπων και προωθητικού υλικού της 65ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, διαφόρων μεγεθών. Τμήμα Β: Κατασκευή, ανάρτηση, αποξήλωση 37 διαφορετικών ειδών Banners, αυτοκόλλητων κλπ. ψηφιακών εκτυπώσεων. Τμήμα Γ: Μεταφράσεις, τεχνική κάλυψη του ηλεκτρονικού υποτιτλισμού των κινηματογραφικών προβολών στις αίθουσες (περίπου 155 ταινίες μέσης διάρκειας 94 λεπτών). Επίσης, δημιουργία αρχείων υποτίτλων στα ελληνικά και στα αγγλικά για ενσωμάτωση σε πλατφόρμα διαδικτυακής θέασης (ενδεικτικά, περίπου 110 ταινίες). Είναι αυτονόητο ότι ο Ανάδοχος θα τηρήσει τα προληπτικά μέτρα, τις οδηγίες και τις συστάσεις του ΕΟΔΥ, στο αυστηρότερο δυνατό επίπεδο. Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 5. Η προσφορά που θα υποβάλουν οι οικονομικοί φορείς μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα τμήματα. 6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης: από 01.10.2024 έως 11.11.2024. Ολοκλήρωση του αντικειμένου έγκαιρα, ενόψει της προγραμματισμένης διοργάνωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου 2024 και θα διαρκέσει 11 συνεχείς ημέρες, από ημέρα Πέμπτη έως ημέρα Κυριακή, στην Θεσσαλονίκη. 8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.filmfestival.gr. 9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 26.07.2024, ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).  Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή  (βλ. αναλυτική διακήρυξη). 10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά. 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 26.07.2024 και ώρα 13:00 μ.μ. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών μετά το άνοιγμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής για το Τμήμα Α 190,00 €, για το Τμήμα Β 228,00 € και για το Τμήμα Γ 1.595,00 €. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής. Εγγυητική προκαταβολής, σε περίπτωση λήψης, για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. 13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. β) Έντοκη προκαταβολή έως 30% της αξίας της σύμβασης και αποπληρωμή με την παραλαβή. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 9 της Πράξης : «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4845/20.10.2023 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 6002023. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα έτη 2021, 2022 και 2023 ή, αν η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι πιο πρόσφατη, για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται, τουλάχιστον το 100% του συνόλου του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων του διαγωνισμού για τα οποία υποβάλουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τεχνική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν: α) προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Α, τριετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης πολυσέλιδων εικονογραφημένων εντύπων και εκτύπωσης τετράχρωμων εφημερίδων, β) προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Β, τριετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και ανάρτησης banners, γ) προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Γ, τριετή εμπειρία στον ταυτόχρονο υποτιτλισμό κινηματογραφικών ταινιών από και προς διαφορετικές γλώσσες. Επίσης, τα στελέχη τους που θα αναλάβουν τόσο την μετάφραση των υποτίτλων όσο και τον αυτόματο υποτιτλισμό κατά τη διάρκεια των προβολών θα πρέπει να είναι επαγγελματίες μεταφραστές με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα αλλά και την απαραίτητη εμπειρία στον χώρο του κινηματογραφικού υποτιτλισμού. Συγκεκριμένα, στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να συμμετέχουν: ένας τεχνικός υπεύθυνος για τον εξοπλισμό με πενταετή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη  ταυτόχρονου υποτιτλισμού κινηματογραφικών ταινιών από και προς διαφορετικές γλώσσες, ένας συντονιστής μεταφράσεων – υποτιτλισμού με πενταετή εμπειρία στον ταυτόχρονο υποτιτλισμό κινηματογραφικών ταινιών από και προς διαφορετικές γλώσσες, δέκα επαγγελματίες μεταφραστές με τριετή εμπειρία σε μεταφράσεις για ταυτόχρονο υποτιτλισμό κινηματογραφικών ταινιών από και προς διαφορετικές γλώσσες. Για τις έντυπες εκδόσεις του Τμήματος Α΄ οι συμμετέχοντες - οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο F.S.C. (Chain of Custody FSC), για την αξιοπιστία προέλευσης και παραγωγής της πρώτης ύλης κατασκευής (χαρτί) των υπό προμήθεια ειδών, ώστε τα τελικά παραγόμενα προϊόντα να είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον. 15. Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: Πέντε μήνες από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 17. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 18. Ημερομηνία και παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της προκήρυξης: Επίσημη Εφημερίδα 378318-2024, 26.06.2024. 19. Διαδικασίες προσφυγής: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και από το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Ενιαίας Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων». 20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτονται φορέα: στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 25.06.2024, ώρα 08:49. 21. Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν έως έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το αργότερο, τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω του Συστήματος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

 

 

Η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ελίζ Ζαλαντό