ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2024 - 2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 03/2024

1. Αναθέτουσα Αρχή: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Δ. Αρεοπαγίτου 7, 11742 Αθήνα, Τηλ: +30 2108706000, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522 Φαξ: +30 2106448143, ιστοσελίδα: www.filmfestival.gr, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3905/2010, στους σκοπούς του φορέα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η διοργάνωση Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη με κινηματογραφικά έργα τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) Ελλήνων και ξένων δημιουργών και η διοργάνωση αγοράς (market) κινηματογραφικών έργων. 2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα και με την τελευταία τροποποίηση από τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 376/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 35.000,00 ΕΥΡΩ (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2024 - 2025» (CPV: 72224000-1). 3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Αθήνα. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL303. 4. Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση συστήματος υλοποίησης και η υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: για το κλείσιμο του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε από 7/3/2024 έως 17/3/2024, για την υλοποίηση και το κλείσιμο του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα υλοποιηθεί από 31/10/2024 έως 10/11/2024, για την προετοιμασία, την υλοποίηση και το κλείσιμο του 27ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2025, για την προετοιμασία του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα υλοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2025. Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 5. Η προσφορά αφορά το σύνολο των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται ο διαγωνισμός. 6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης: από την υπογραφή της έως 31.07.2025. 8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.filmfestival.gr. 9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 22.07.2024, ώρα 11.00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή (βλ. αναλυτική διακήρυξη). 10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά. 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 22.07.2024 και ώρα 13:00 μ.μ. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών μετά το άνοιγμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους 700,00 €. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής. Εγγυητική προκαταβολής, σε περίπτωση λήψης, για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. 13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. β) Έντοκη προκαταβολή έως 40% της αξίας της σύμβασης και αποπληρωμή με την παραλαβή. γ) Έντοκη προκαταβολής μέχρι ποσοστού 40% της αξίας της σύμβασης και την καταβολή του υπολοίπου σε επτά (7) δόσεις με την παραλαβή κάθε μιας από τις περιοδικές εκθέσεις συμβούλου, σύμφωνα με την διακήρυξη. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 25 της Πράξης : «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» με βάση την τροποποίηση της απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. 2553/02.07.2024 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 6002023. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 14. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα έτη 2021, 2022 και 2023, ή, αν η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι πιο πρόσφατη, για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται, τουλάχιστον 70.000,00 €. Τεχνική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών διοίκησης σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με το δημοπρατούμενο, και ειδικότερα υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαχείριση και την παρακολούθηση αυτών των Έργων. Επίσης, στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να συμμετέχουν: Συντονιστής Ομάδας Έργου με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης έργου (project management consulting) προς Αναθέτουσες Αρχές με υποέργα που εκτελούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συνεργατών με ανοικτές διαδικασίες και για τη διενέργεια ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής συναφών υπηρεσιών, που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο (2) επιπλέον στελέχη με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης έργου (project management consulting) προς Αναθέτουσες Αρχές με υποέργα που εκτελούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συνεργατών με ανοικτές διαδικασίες και για τη διενέργεια ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής συναφών υπηρεσιών, που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 15. Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: Πέντε μήνες από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 17. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 18. -. 19. Διαδικασίες προσφυγής: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και από το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». 20. -. 21. Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν έως τέσσερις ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το αργότερο, τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω του Συστήματος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.


Η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Ελίζ Ζαλαντό