Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 1/2015 για υπηρεσίες φιλοξενίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 17ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 13 - 22.3.2015

CPV: 55110000

Συνολικός προϋπολογισμός: 59.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24.2.2015
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 24.2.2015
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 23.3.2015