Πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (8.7.2015 – 31.10.2015), συνολικά δώδεκα (12) συνεργατών για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών - Αποτελέσματα

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/177/9.7.2015 Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 2. την υπ. αριθμ. 151.705/ΨΣ6785-Α2/03.04.2012 Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» και MIS 372931 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τα συνημμένα αυτής, 3. την υπό στοιχεία 293/12.11.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 4. την υπ. αριθμ. 151.776/ΨΣ29113-Β1/28.05.2015 Διατύπωση Σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση υποέργου με ίδια μέσα από την ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», 5. την προκήρυξη με Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/141/4.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (8.7.2015 – 31.10.2015), συνολικά δώδεκα (12) συνεργατών για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υλοποίησης πράξης με ίδια μέσα του Υποέργου «Τεκμηρίωση υλικού με ίδια μέσα» της πράξης «Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» με κωδικό ΟΠΣ 372931 και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.