Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 2/2015 για την ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 56ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 6 - 15.11.2015

CPV: 55110000

Συνολικός προϋπολογισμός: 59.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 16.10.2015
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 16.10.2015, 09:30 π.μ.
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 16.11.2015

?Τo πλήρες κείμενο της διακήρυξη είναι ανηρτημένο στο διαδύκτιο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr