Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων - Αποτελέσματα

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. την υπ. Αριθμ. 321./4.8./24.9.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
3. την προκήρυξη με Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/ 233 /29.09.2015
4. την με υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΦΚΘ 258/09/10/2015 απόφαση ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω που αφορούν σε θέσης απασχόλησης (οκτώ 8 έως 45 ημερών), ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ατόμων.