Διακήρυξη πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού 3/15 για σύμβουλο Ευρωπαϊκών Οπτικοακουστικών Προγραμμάτων Δημιουργική Ευρώπη (υποπρόγραμμα MEDIA) 2016-2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/15:

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA)ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 ΚΑΙ 2017

Συνολικός προϋπολογισμός: 59.000 € χωρίς ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης: μετά την τεχνική αξιολόγηση η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 20.1.2016
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 20.1.2016
?Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 31.12.2017