Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 4/2015 για την ανάθεση εκτυπώσεων για τη διοργάνωση του 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 18ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11 - 20.3.2016
 
ΤΜΗΜΑ Α. ΕΝΤΥΠΑ (cpv 79810000) 16.976,14 € , προ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ» (cpv 79810000) 3.383,95 €, προ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Γ. BANNERS-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (cpv 79811000) 5.639,91 €, προ ΦΠΑ
 
Συνολικός προϋπολογισμός:      26.000,00 €, προ ΦΠΑ
 
Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για κάθε τμήμα του διαγωνισμού
 
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού 20.1.2016
 
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:  20.1.2016, 11:30 π.μ.
 
Διάρκεια σύμβασης:  έως 21.3.2016