Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 5/2015 για την ανάθεση υπηρεσιών υποτιτλισμού ταινιών για τη διοργάνωση του 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 18ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11 - 20.3.2016
 
CPV: 92112000
 
Συνολικός προϋπολογισμός:      51.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 
Κριτήριο Ανάθεσης:                       η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
 
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:                      20.1.2016
 
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:  20.1.2016, 11:30 π.μ.
 
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών:                                        έως 21.3.2016