Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣHΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με την υπ’ αριθ. 325/8.1./13.01.2016 απόφασή του απευθύνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση, μετά την 21η Μαρτίου 2016 ,  –με επιλογή– της θέσης του Γενικού Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ο οποίος τελικώς διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Η θέση είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης  [άρθρο 27 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010].

Δημοσίευση: 22 Ιανουαρίου 2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 16.00