Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως σαράντα πέντε (45) ημερών, συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/ 49 /29.01.2016

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. την υπ’ αριθμ. 325/6/13.01.16 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
3. το υπ. αριθμόν ΦΚΘ/316/28.12.2015 αίτημα έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως σαράντα πέντε (45) ημερών, συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η, ιε Νόμου 2190/1994) για την κάλυψη εποχικών ή / και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων του 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 ΠΕ – ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 5 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.1 ΔΕ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1 30 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.2 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΙ 6 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.1 ΠΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1 30 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.2 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1 30 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.3 ΔΕ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ – CINEKARTA F / INFO DESKS 1 20 ημέρες  
3.4 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ -CINEKARTA F /INFO DESKS 7 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.5 ΔΕ  - ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.6 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.7 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ 1 12  ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.8 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.9 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 4 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.1 ΠΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.2 ΠΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΡΕΠΟΡΤΕΡ 3 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.3 ΠΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ 2 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.4 ΔΕ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.1 ΠΕ – ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 16 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.2 ΔΕ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – TICKETING MANAGER 1 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.3 ΔΕ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ –  ΤΑΜΙΕΣ 9 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1 ΔΕ –ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 30 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.2 ΔΕ –ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.1 ΠΕ –ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 45 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.2 ΔΕ -ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.3 ΔΕ –ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.4 ΔΕ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 11 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνολικός αριθμός : 66 άτομα

Διευκρινήσεις:
ΠΕ – Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
ΤΕ - Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΔΕ – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

*Επισήμανση: Από 11 έως 20 Μαρτίου 2016, που θα διεξαχθεί το 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

*Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εφαρμόζει τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17:00

Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr

Ο Διευθυντής
?Δημήτρης Εϊπίδης

> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση