Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 1/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας για τη διοργάνωση του 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 18ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11 - 20.3.2016

CPV: 55110000

Συνολικός προϋπολογισμός: 59.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι τελικές τιμές για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου προ ΦΠΑ. Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει στον Ανάδοχο μόνο τον ΦΠΑ που αυτός αποδεδειγμένα θα κληθεί να καταβάλει στο δημόσιο επί της αμοιβής του.

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 18.2.2016
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18.2.2016, 11:30 π.μ.
?Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 21.3.2016