Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως σαράντα πέντε (45) ημερών, συνολικά εξήντα (66) ατόμων - Αποτελέσματα

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
2. την υπ’  αριθμ. 325/6/13.01.16 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
3. το υπ. αριθμόν ΦΚΘ/316/28.12.2015 αίτημα έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού 
4. Την απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φεστιβάλ με αρ. Πρωτ. ΦΚΘ/91/18.02.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως σαράντα πέντε (45) ημερών, συνολικά εξήντα (66) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω που αφορούν σε θέσεις απασχόλησης έως σαράντα πέντε (45) ημερών, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ατόμων.