Διακήρυξη πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού 02/16 για σύμβουλο διοίκησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ-ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟ-ΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗ-ΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗ-ΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός:        59.000 € χωρίς  ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης:       η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:                18.7.2016
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:  18.7.2016
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών:            έως    31.8.2018

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξη είναι ανηρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr