Διακήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνσιμού 4/2016 για υπηρεσίες εκτύπωσης και υποτιτλισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4/2016

(Η αρίθμηση παραπέμπει στο Παράρτημα του ΠΔ 118/2007, Τμήμα Β)
1. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Δ. Αρεοπαγίτου 7, 11742 Αθήνα, Τηλ: +30 2108706000, Φαξ: +30 2106448143, www.filmfestival.gr. 2.-. 3. Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός. 4. Η σύμβαση αφορά Υπηρεσίες. 5. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Θεσσαλονίκη. 6. Υπηρεσίες για την διοργάνωση του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 4 - 13 Νοεμβρίου 2016. Το δημοπρατούμενο αντικείμενο διαιρείται σε τμήματα και αφορά: Τμήμα Α – Εκτυπώσεις Εντύπων. CPV: 79800000. Προϋπολογισμός 20.820,00 (χωρίς ΦΠΑ), Τμήμα Β – Εκτυπώσεις Εφημερίδας «Πρώτο Πλάνο». CPV: 79800000. Προϋπολογισμός 13.400,00 (χωρίς ΦΠΑ), Τμήμα Γ – Κατασκευή και ανάρτηση banners – ψηφιακών εκτυπώσεων. CPV: 79811000. Προϋπολογισμός 7.800,00 (χωρίς ΦΠΑ). Τμήμα Δ – Υποτιτλισμός Ταινιών. CPV: 92112000.  Προϋπολογισμός 64.134,00 (χωρίς ΦΠΑ). Συνολικός Προϋπολογισμός: 106.154,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 7. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα. 8. Διάρκεια της σύμβασης: Τμήμα Α έως 13.11.2016, Τμήμα Β έως 28.02.2017, Τμήμα Γ έως 15.11.2016, Τμήμα Δ έως 13.11.2016. 9. Εναλλακτικές προσφορές δεν είναι δεκτές. 10.-. 11.α) Η διακήρυξη, με τα παραρτήματά της και η συγγραφή υποχρεώσεων διατίθενται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.filmfestival.gr. β) Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων (ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ): 22.08.2016. γ)- . 12.α) Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών: 02.09.2016, 17.00 μμ και εντός 3 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκόμιση στην παραπάνω διεύθυνση των εγγράφων που απαιτούνται. β)-. γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) που λειτουργεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. δ) Οι προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά. 13. α) Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών, μετά το άνοιγμα, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. β) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 09.09.2016, ώρα 11.00 πμ, με ηλεκτρονικό τρόπο, στο ΕΣΗΔΗΣ. 14. Εγγυητική συμμετοχής απευθυνόμενη προς το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με ισχύ τουλάχιστον πέντε μηνών από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης στα οποία αφορά η προσφορά τους, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος χωρίς ΦΠΑ. Εγγυητική προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. 15. Το έργο θα προταθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από το Ελληνικό Δημόσιο. Εάν τελικώς το έργο δεν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ο διαγωνισμός ματαιώνεται, διότι ο φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει το έργο με ίδιους πόρους. Στην περίπτωση αυτή οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση. Προβλέπεται έντοκη προκαταβολή έως 30%, και αποπληρωμή μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε τμήματος του έργου. Ειδικά στην περίπτωση του τμήματος Β (εκτυπώσεις της εφημερίδας «Πρώτο Πλάνο», μπορεί να γίνει σταδιακή αποπληρωμή, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε τεύχους, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου θα υπολογιστεί απολογιστικά με βάση τις τιμές μονάδος που περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του και την ποσότητα των συμβατικών υπηρεσιών που θα παράσχει κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, και κατ’ ανώτατο όριο θα είναι το συνολικό προσφερόμενο κόστος, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 16. -. 17. Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε οικονομικούς φορείς που είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να (α) αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου του μέλους της ένωσης/ κοινοπραξίας για συμμετοχή της στο διαγωνισμό (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της ένωσης ή Κοινοπραξίας. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ή Κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της σύμβασης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσής της. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος μίας και μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης (απαγόρευση πολλαπλών σχημάτων). Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Με την προσφορά, απαιτείται: Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και δηλώνεται ότι: - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΔΕΥ του Συμβουλίου, δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα  σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, - δεν τελούν υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, - δεν τελούν υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία εξυγίανσης, - στην περίπτωση νομικών προσώπων ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), - στην περίπτωση νομικών προσώπων ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), - στην περίπτωση νομικών προσώπων ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, - έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, - έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, - δεν υποβάλουν σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από την παρούσα και έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. - αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα ανωτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ήτοι αποσπάσματα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά αρμόδιων δικαστικών, διοικητικών αρχών, ασφαλιστικών φορέων κλπ. - αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους  όρους της διακήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, πέραν των ανωτέρω: α) Αντίγραφα των πρωτοτύπων κατά περίπτωση νομιμοποιητικών εγγράφων σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή των διαγωνιζομένων). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), καθώς και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου. β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού /μη λύσης του νομικού προσώπου. Υπεύθυνη Δήλωσή της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται : α) αν κάποια και ποια στοιχεία της προσφοράς του θεωρεί ότι συνιστούν τεχνολογικά και εμπορικά απόρρητα της επιχειρήσεώς του και β) ότι θα σεβασθεί απολύτως το απόρρητο των στοιχείων που θα υποβάλουν οι άλλοι διαγωνιζόμενοι. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει στην οποία δηλώνεται ότι η επιχείρηση του προσφέροντος, καθώς και οι προμηθευτές του, δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των υπ' αριθ. 138 και 182 Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της ένωσης. Σε περίπτωση που τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό, προσκομίζεται και αντίγραφο αυτού. Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης. Οφείλουν επίσης οι Διαγωνιζόμενοι, σε περίπτωση που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά μέρος  του έργου που θα αναλάβουν: α) να δηλώσουν ποιο μέρος του έργου προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά, β) να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα συμφωνητικών συνεργασίας με τα οποία οι τυχόν υπεργολάβοι να δεσμεύονται για τη συνεργασία τους με τον Διαγωνιζόμενο, γ) να προσκομίσουν κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (όπως ενδεικτικά, δημοσιευμένα καταστατικά ή άλλα έγγραφα) από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν τους υπεργολάβους, προκειμένου να τεκμηριώνεται η εγκυρότητα των παραπάνω συμφωνητικών (εφόσον δεν είναι φυσικά πρόσωπα). Στα προσκομιζόμενα αντίγραφα συμφωνητικών συνεργασίας, επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχει απαλειφθεί κάθε αναφορά στη συμφωνημένη αμοιβή του υπεργολάβου. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει του υποψηφίου ή εφόσον πρόκειται  για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα (Ελλάδα ή άλλη) δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν μετέχουν της ένωσης-σύμπραξης σχετικά με την εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων χρηματοπιστωτικής ικανότητας και επαγγελματικής δραστηριότητας, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει αφενός ότι θα έχει στη διάθεσή του τα εν λόγω μέσα και αφετέρου ότι τα εν λόγω μέσα καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών που να υπερβαίνει κατά την τελευταία τριετία, ή, αν η έναρξη της δραστηριότητάς του είναι πιο πρόσφατη, για όσο διάστημα δραστηριοποιείται, το 100% του συνόλου του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων του διαγωνισμού για τα οποία υποβάλει προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα αποδεικνύεται με την προσκόμιση δημοσιευμένων ισολογισμών, ή στην περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών, ένορκη βεβαίωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του διαγωνιζομένου, από τα οποία να προκύπτει η ικανοποίηση της απαίτησης περί κύκλου εργασιών. Τεχνική ικανότητα: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν: α) προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Α, τριετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης πολυσέλιδων εικονογραφημένων εντύπων, β) προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Β, τριετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης τετράχρωμων εφημερίδων, γ) προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Γ, τριετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και ανάρτησης banners, δ) προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Δ, τριετή εμπειρία στον ταυτόχρονο υποτιτλισμό κινηματογραφικών ταινιών από και προς διαφορετικές γλώσσες. Επίσης, τα στελέχη τους που θα αναλάβουν τόσο την μετάφραση των υποτίτλων όσο και των αυτόματο υποτιτλισμό τους κατά την διάρκεια των προβολών θα πρέπει να είναι επαγγελματίες μεταφραστές με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα αλλά και την απαραίτητη εμπειρία στον χώρο του κινηματογραφικού υποτιτλισμού. Η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται με την προσκόμιση καταλόγου των σχετικών συμβάσεων που έχει ολοκληρώσει την τελευταία πενταετία, με μνεία, για κάθε σύμβαση, της διοργάνωσης, της ημερομηνίας και της διάρκειας, του αριθμού των συμμετεχόντων, των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και της συμβατικής αμοιβής, καθώς και αναλυτικότερη περιγραφή ενός τουλάχιστον αντίστοιχου έργου το οποίο έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, για την απόδειξη της ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας. Η παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αποδέκτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του διαγωνιζόμενου. Επίσης, α) Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Α: Δείγματα πολυσέλιδων εικονογραφημένων εντύπων. β) Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Β: Δείγματα τετράχρωμων εφημερίδων. γ) Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Γ: Φωτογραφίες banners από προηγούμενες εργασίες. δ) Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Δ: 10 βιογραφικά συνεργατών μεταφραστών με εξειδίκευση στην κινηματογραφική μετάφραση, ένα βιογραφικό τεχνικού υπευθύνου για τον εξοπλισμό και ένα βιογραφικό πεπειραμένου μεταφραστή-συντονιστή της υλοποίησης του έργου. Επίσης, αντίστοιχες βεβαιώσεις δέσμευσης των συνεργατών των οποίων τα βιογραφικά έχουν κατατεθεί, σχετικά με τη συνεργασία τους με τον ανάδοχο για το συγκεκριμένο έργο. 18.-. 19.-. 20. Ισχύς προσφοράς: 4 μήνες. 21.-. 22. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη. 23. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες προσφυγής είναι το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, Φράγκων 2-4, τηλ: +30 2310594106. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή. 24. Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη. 25. Ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: 29.06.2016. Ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής προκήρυξης στο ΦΕΚ: 30.06.2016. Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: 30.06.2016. 26. Η σύμβαση δεν καλύπτεται από τη ΣΔΣ.

Η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Ελίζ Ζαλαντό