Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, εκατόν τριών (103) ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»
έχοντας υπόψη:

1.    τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
2.    την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./46/1961 (Σχετ:3845) Απόφαση Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ.1) «Έγκριση κίνησης διαδικασιών πρόσληψης εκατόν τριών (103) ατόμων ως έκτακτο προσωπικό στο 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
3.    την απόφαση της υπ’ αριθμ.332 της από 14.06.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, εκατόν τριών (103) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η και  ιε Νόμου 2190/1994 και  σύμφωνα με τη παράγραφο  κγ   του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 , που προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.4325/2015) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Η διοργάνωση του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προταθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ι.    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  6 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
2.1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
2.2 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΙ 12 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.3 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ  3 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.4 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
3.1 ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ / / CineKάρταF/ Info Desks 12 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.2 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 23 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
3.3 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
3.4 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ  1 18 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.5 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.6 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ 1 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.1 ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ  1 1 μήνας  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
4.2 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ  2 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.3 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΡΕΠΟΡΤΕΡ 3 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.4 ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.5 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ  1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
4.6 ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΤΣΑΝΤΩΝ 2 8 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.1 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
5.2 ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.3 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.4 ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ -ΤΑΜΙΕΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 16 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1 ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 2 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.1 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ  1 45 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.2 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.3 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2 12 ημέρες  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 1 12 ημέρες  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 13 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνολικός αριθμός : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ (103) άτομα

*Επισήμανση:Από 4 έως 13 Νοεμβρίου 2016, που θα διεξαχθεί το 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

*Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εφαρμόζει τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις. 

Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδύκτιο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr

> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση