Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, εκατόν τριών (103) ατόμων - Αποτελέσματα

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 332 της από 14.06.2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
3. την προκήρυξη με Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/ 205/11.07.2016
4. την με υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΦΚΘ 206/08/07/2016 απόφαση ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

?Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά ενενήντα τεσσάρων (94) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω που αφορούν σε θέσεις απασχόλησης (οκτώ (8) ημερών έως δύο (2) μηνών), ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ατόμων.