Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, σαράντα ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»
έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την παράγραφο κζ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006
2. την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./46/1961 (Σχετ:3845) Απόφαση Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ.1) «Έγκριση κίνησης διαδικασιών πρόσληψης εκατόν τριών (103) ατόμων ως έκτακτο προσωπικό στο 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
3. την απόφαση της υπ’ αριθμ.333 της από 29.08.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ  Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, σαράντα ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η και  ιε Νόμου 2190/1994 και  σύμφωνα με τη παράγραφο κζ  του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 , που προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.4325/2015) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Η διοργάνωση του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προταθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ    ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*/ ΟΝΟΜΑ
1.1 ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
1.2 ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ–  1 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
2.1 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΙ 5 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.2 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ  1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.3 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
3.1 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ –  1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.2 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ 1 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.3 ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΤΣΑΝΤΩΝ 2 8 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.1 ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.2 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.3 ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ –ΤΑΜΙΕΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 8 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.1 ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 1 1 μήνας ΑΘΗΝΑ
5.2 ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 1 45 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1 ΒΟΗΘΟΙ AGORA – ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 2 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ AGORA  1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.3 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ AGORA 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.4 ΒΟΗΘΟΣ CROSSROADS 1 45 ημέρες ΑΘΗΝΑ
7.1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ  1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.2 ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.3 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 2 12 ημέρες  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.4 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 5 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνολικός αριθμός : ΣΑΡΑΝΤΑ (40) άτομα

*Επισήμανση:Από 3 έως 13 Νοεμβρίου 2016, που θα διεξαχθεί το 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

*Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εφαρμόζει τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνεται στο www.filmfestival.gr) και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γραφεία του Φ.Κ.Θ. στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα), λήγει την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00.

Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr καθώς και στις εισόδους των γραφείων του Φεστιβάλ, Πλατεία Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη και Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, Αθήνα. 

Η Γενική Διευθύντρια
Ελίζ Ζαλαντό

> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση