ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2016

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη 57ου και 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 19ου και 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης», MIS 5002090
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2016
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 57ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 - 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΔΑΜ: 16PROC005173262
 
Συνολικός προϋπολογισμός:      7.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 8.680,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Κριτήριο Ανάθεσης:                       η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
CPV: 79530000

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:                      13.10.2016, 11:30 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:  13.10.2016, 11:30 π.μ.
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών:                                        έως 13.11.2016
 
Τo πλήρες κείμενο της διακήρυξη είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr, καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Έχει επίσης καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.