ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/2016 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ,  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 57ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 - 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016    
ΑΔΑΜ: 16PROC005173366

Συνολικός προϋπολογισμός:    5.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)    6.200,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Κριτήριο Ανάθεσης:    η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
CPV: 79961000
?
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:        13.10.2016, 11:30 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:    13.10.2016, 11:30 π.μ.
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών:                έως 13.11.2016


Τo πλήρες κείμενο της διακήρυξη είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr, καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Έχει επίσης καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.