ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ

Κατά τη διάρκεια του 57ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3-13 Νοεμβρίου 2016
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία "Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης"

Κριτήριο επιλογής αναδόχου κάθε υπηρεσίας : H φθηνότερη οικονομική προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/10/2016 και ώρα 17.00 μ.μ.

Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: από 01/11/ έως 17/11/2016